©  2001-2010 insoft.gr
Αμοιβές Μηχανικών v.6.8.3   (26/10/2009)
.....................................................................................................................................................................................................................................................


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 6.8 σε σχέση με την 6.7     (18/10/2009)

1) Επανασχεδιασμός του πίνακα εργασιών του αναλυτικού προϋπολογισμού. Ξαναγράφτηκε όλος ο κώδικας από την αρχή. Έγινε αναδιάταξη των ονομασιών και της αρίθμησης των εργασιών, ώστε αυτές να είναι όσο το δυνατόν ποιο προσαρμοσμένες στον πίνακα 3 του ΙΚΑ.  Προστέθηκαν επίσης  στο  νέο πίνακα, εργασίες που δεν υπήρχαν στον παλιό  (π.χ. εργασίες για πισίνες, περίφραξη κλπ.).  Καταργήθηκαν οι επιλογές για αποθήκευση (και ανάκτηση) τιμολογίων για μελλοντική χρήση (τιμολόγια 1-4) .

Στον νέο πίνακα μπορούμε να επιλέξουμε πλέον τιμές μεταξύ των:

α) "Επικρατούσες τιμές μονάδος" που αποτελούν στρογγυλοποίηση των τιμώv της Εγκ.8/90 αλλά περιλαμβάνουν και τιμές στις εργασίες οι οποίες στο παράρτημα της Εγκ 8/90 δεν είχαν τιμή. Οι τιμές αυτές  έχουν καθιερωθεί και γίνονται δεκτές σε πάρα πολλές πολεοδομίες.

β) "Τιμές ΥΠΕΧΩΔΕ Εγκ.8/90" που είναι οι τιμές του παραρτήματος της εγκ. 8/90 που έχουν μετατραπεί σε Ευρώ με την ισχύουσα ισοτιμία 1 Ευρώ=340,75 δρχ.

Στον νέο πίνακα εργασιών υπάρχει πλέον και η δυνατότητα για προσθήκη νέων γραμμών και εργασιών.
Έγιναν επίσης αλλαγές που αφορούν την εκτύπωση του αναλυτικού και προστέθηκε η δυνατότητα για εκτύπωση όλων των εργασιών ή εκτύπωση μόνο αυτών που περιέχουν ποσότητες και τιμές.
Προστέθηκε γραμμή για απρόβλεπτα στον αναλυτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε σε εκκρεμότητα έργα τα οποία περιλαμβάνουν τον πίνακα εργασιών του αναλυτικού προϋπολογισμού, πριν να προβείτε στην αναβάθμιση του προγράμματος τυπώστε τον πίνακα με τις εργασίες και τις τιμές. Οι μεγάλη πλειοψηφία των τιμών του παλιού πίνακα, περνάνε στον νέο, αλλά υπάρχουν και ορισμένες εργασίες οι οποίες δεν έχουν μονοσήμαντη αντιστοίχιση μεταξύ του παλιού και του νέου πίνακα και οι τιμές στις εργασίες αυτές χάνονται. Επίσης αν έχετε αποθηκευμένες τιμές (π.χ. τιμές ΑΤΟΕ, τρέχουσες τιμές αγοράς κλπ. στα τιμολόγια 1 - 4 τυπώστε τις τιμές αυτές καθώς δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στα τιμολόγια 1 - 4 με την νέα έκδοση του προγράμματος.

Για κάθε ενδεχόμενο ένα αντίγραφο (backup) ολόκληρου του φακέλου C:\insoft  μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμο και συνιστούμε πριν την εγκατάσταση της νέας έκδοσης να το κάνετε.

2) Το σεντόνι έχει προσαρμοστεί σε όλες τις παραπάνω αλλαγές που έγιναν στον πίνακα του αναλυτικού προϋπολογισμού. Στο σεντόνι περνάει πλέον ο νέος πίνακας εργασιών του αναλυτικού.

3) Εισήχθη επιλογή "Είναι αναθεώρηση με ποσοστό". Μέχρι τώρα η περίπτωση αυτή αντιμετωπιζόταν δίνοντας τα ποσά των προϋπολογισμών (ποσοστό επί του συνολικού) στα πεδία του αναλυτικού. Τώρα πλέον δίνουμε τα μ2, επιλέγουμε "Αναθεώρηση με ποσοστό" και δίνουμε σε κάθε εργασία το ποσοστό (%) του συνολικού προϋπολογισμού που μας έχει καθορίσει η πολεοδομία. Πολύ πιο εύχρηστη και απλή διαδικασία.

4) Προστέθηκε η δυνατότητα ο χρονικός προγραμματισμός, τα τεύχη δημοπράτησης (προμέτρηση και προϋπολογισμός) και ο περιβάλλων χώρος να επιλέγονται και να αποεπιλέγονται ανεξάρτητα από τα αρχιτεκτονικά. Για την επιλογή αυτή πατήστε το πράσινο βελάκι δίπλα στα "Αρχιτεκτονικά" στον πίνακα "Επιλογή κατηγ. Μελετών" . Επίσης δίνεται πλέον η δυνατότητα στα "Στοιχεία μηχανικών" τις παραπάνω εργασίες να τις αναλάβουν διαφορετικοί μηχανικοί ή ομάδες μηχανικών με ποσοστό (%).
Oι νέες αυτές δυνατότητες εννοείται ότι περνούν και στο xml για το ΤΕΕ.

5) Στο πρώτο έντυπο αδείας και στην εξαγωγή σε A3 Word υπάρχουν πλέον 2 δυνατότητες ως προς το ποια σελίδα θα είναι 3η και ποια 4η.  Επιλογή 1 ---> 3η - 4η   και επιλογή 2 ---->  4η - 3η.

6) Πίνακας 3 του ΙΚΑ. Εκτύπωση με γκρι σκίαση στις επικεφαλίδες των εργασιών.

7) Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές που έγιναν από την πολεοδομία Καβάλας στο Νέο έντυπο αδείας.
(Στο κλασικό παλιό έντυπο αδείας που χρησιμοποιούν οι περισσότερες  πολεοδομίες δεν έγινε κάποια αλλαγή).

8)  Διορθώθηκαν τα παρακάτω σφάλματα:

α) Προϋπολογισμός ---> 2ος τρόπος εμφάνισης  :  Θέση εμφάνισης της διαφοράς προϋπολογισμού λόγω αλλαγής χρήσης.

β) Προϋπολογισμός ---> 2ος τρόπος εμφάνισης  :  Μη αναγραφή του ποσού του αναλυτικού προϋπολογισμού.

γ) Σφάλμα που έβαζε επιπλέον γραμμή (με παύλα) στις αμοιβές επίβλεψης στην περίπτωση που είχαμε  ταυτόχρονα αναλυτικό προϋπολογισμό με επίβλεψη και αλλαγή χρήσης χωρίς επίβλεψη.

δ) Σφάλμα στον τρόπο εμφάνισης των αμοιβών ανά μηχανικό στο σεντόνι στην περίπτωση που ένας μηχανικός αναλαμβάνει μόνο μία εργασία (μελέτη ή επίβλεψη) και ταυτόχρονα ο ίδιος μηχανικός αναλαμβάνει και το τοπογραφικό.

ε) Έντυπο αίτησης σε Word ---> Στη θέση της υπογραφής παραλαβής, τα ονόματα μηχανικού και
ιδιοκτήτη έμπαιναν αντίστροφα.

στ) Προϋπολογισμός ---> 2ος τρόπος εμφάνισης  : Το πλήκτρο εκτύπωση ήταν ανενεργό. Η εκτύπωση μπορούσε να γίνει μόνο μέσα από προεπισκόπηση. Τώρα λειτουργεί.

ζ) Κατεδάφιση ---> Το xml αρχείο αντλούσε τον α/α Μηχανικού από την επίβλεψη υποσταθμού και όχι από την επίβλεψη αρχιτεκτονικών όπως είναι το σωστό. Αν ο α/α μηχανικού στον υποσταθμό  ήταν διαφορετικός από 1, προέκυπτε πρόβλημα και το xml δεν γινόταν αποδεκτό στο σύστημα του ΤΕΕ.

η) Κόστος κατασκευής (ΕΚΚΟ) ---> Έντυπο Β - Μονοκατοικία ----> σελ.2  Αλλάζοντας τα ποσοστά δεν
ανανεώνονταν αυτόματα οι τιμές. Έπρεπε να κλείσουμε και να ξανανοίξουμε την καρτέλα ώστε να ανανεωθούν. Διορθώθηκε.

θ) Περίπτωση δύο μηχανικών όπου ο ένας έχει εκτός έδρας και ο άλλος δεν έχει. Διορθώθηκε μια μικρή απόκλιση προς τα πάνω, των αμοιβών της μελέτης του μηχανικού που δεν είχε εκτός έδρας, σε σχέση με αυτές που υπολογίζει το ΤΕΕ. Το σφάλμα παρουσιαζόταν κάτω από ορισμένες και συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όχι κατά κανόνα. Διορθώθηκε.

ι) Επιβλέψεις πολλαπλής εφαρμογής ---> Περίπτωση 2 ---> Στο xml o περιβάλλων χώρος περνούσε περισσότερες από μία φορές, αντί για μία φορά. Στα αποτελέσματα των αμοιβών εμφανιζόταν σωστα, το σφάλμα ήταν μόνο στο xml αρχείο.

ια) Κατά την εκτύπωση από μαζικές εκτυπώσεις δεν εκτυπωνόταν τα στοιχεία του έργου στον έντυπο του αναλυτικού. Διορθώθηκε. (Με μεμονωμένη εκτύπωση τα στοιχεία εκτυπωνόταν κανονικά).