ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   : ΠΔ 696/1974
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ     : ΦΕΚ Tεύχος Α, Φύλλο 301, Ετος 1974 (08-10-1974)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 34367_1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗ : Π.Δ. 696 της 8/8.10.1974: Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν,παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών.- (Α' 301).

Εχοντες υπ' όψει:

1. Τας διατάξεις του άρθρ. 59 του από 17 Ιουλ. 1923 Ν.Δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ", ως τούτο ισχύει κατόπιν του Ν.Δ. 2726/1953 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρ. 59 του από 17-7-1923 Ν.Δ/τος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και σοινοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών".
2. Την υπ' αριθ. 22/10-9-73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων και
3. Την υπ' αριθ. 696/18-10-73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει του Ημετέρου επί των Δημοσίων Εργων Υπουργού

απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α'.
Γενικά

Αντικείμενον
Αρθρο 1.

1. Αι δια του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αποτελούν τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια αποζημιώσεως δια την εκπόνησιν μελετών και διενέργειαν επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιμήμσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τας κατωτέρω κατηγορίας ή διακρίσεις αυτών.

2. Ειδικώτερον αι δια των διατάξεων του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αναφέρονται εις:
α. Τας Τοπογραφικάς, Κτηματογραφικάς και Χαρτογραφικάς Εργασίας.
β. Εις την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Συγκοινωνιακών Εργων
   ήτοι:
   βα) Οδών και τεχνικών έργων αυτών.
   ββ) Λιμενικών έργων.
   βγ) Εργων πολιτικών αερολιμένων.
   βδ) Κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως οδών.
γ) Εις την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Υδραυλικών Εργων ήτοι:
   γα) Εγγειοβελτιωτικών Εργων.
   γβ) Εργων Υδρεύσεων.
   γγ) Εργων αποχετεύσεων.
δ) Εις την μελέτην, επίβλεψιν, παραλαβήν και εκτίμησιν Κτιριακών Εργων των μελετών των έργων τούτων διακρινομένων εις:
   δα) Αρχιτεκτονικήν.
   δβ) Φερούσης Κατασκευής.
   δγ) Εγκαταστάσεων και
   δδ) Υποδομής, διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου.

3. Αι αμοιβαί δια τας μελέτας του παρόντος αντιστοιχούν εις εκπόνησιν των μελετών κατά τας εις το Βιβλίον Δεύτερον του παρόντος σχετικάς προδιαγραφάς.


Τρόπος αμοιβής μελετών
Αρθρο 2.

"1. Η αμοιβή Α για την εκπόνηση των μελετών των αναφερομένων στο αρθρ. 1 κατηγοριών έργων και εργασιών καθορίζεται κατά τμήματα και κεφάλαια του παρόντος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Σε ποσοστά επί τοις εκατό του προϋπολογισμού (Σ) των μελετωμένων έργων που υπολογίζονται βάσει τύπου.
β. Κατά μονάδα έργου (π.χ. χλμ οδού, στρέμμα επιφανείας κ.λπ.) με βάση τιμές μονάδας.
γ. Κατ'αποκοπή ή ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.
δ. Κατά ειδικό τρόπο που καθορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος.

2. Οι αμοιβές Α για τις μελέτες, που υπολογίζονται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου (εδαφ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου), προκύπτουν από τον τύπο:

             β         λ'
       Α = ---- . Σ . ---
            100        λ

     όπου:
     Σ : Ο προϋπολογισμός κάθε έργου υπολογιζόμενος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρ. 3.
     β : Συντλεστής που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και τα οικεία άρθρα για κάθε κατηγορίας έργων.
     λ : Ο συντελεστής του άρθρ. 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t σύνταξης του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας πoυ έχει ανατεθεί.
     λ' : Ο συντελεστής του άρθρ. 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t έγκρισης του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.

3. Οι αμοιβές Α για τις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (εδαφ. β, γ και δ), που αμείβονται με καθορισμένες τιμές μονάδας, προκύπτουν από τον τύπο:

           Α = λ . Τ

όπου:
Τ : Οι βασικές τιμές μονάδας αμοιβής, που καθορίζονται από τα οικεία κατά περίπτωση άρθρα του παρόντος δ/τος.
Λ : Ο καθοριζόμενος από το άρθρ. 4, παρ. 2 του παρόντος δ/τος συντλεστής, που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο t έγκρισης του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.

4. Ο συντελεστής β που υπεισέρχεται στον τύπο υπολογισμού της αμοιβής του αντίστοιχου έργου (παρ. 1 του παρόντος άρθρου) υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

                         μ
           β = κ + ------------
                       ______
                    3 / Σ
                   \ / -----
                      1000.λ
                      όπου:
Σ: Ο ολικός προϋπολογισμός κάθε έργου στη χρονική περίοδο t σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.
κ και μ : Συντελεστής που προβλέπονται για κάθε κατηγορία έργων.
λ: Ο συντλεστής του άρθρ. 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο συντελεστής β στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

5. Σε περίπτωση προκαταβολών ή πληρωμής ενδιαμέσων σταδίων τα αντίστοιχα καταβληθέντα ποσά (Πι, ι = 1, 2.....) αφαιρούνται από την τελική αμοιβή Α ως ανωτέρω (παρ. 2 και 3 του παρόντος) αναθεωρούμενα ως εξής:

                     λ'
         Α' = Πι . ----
                     λι"

           (ι = 1, 2...........)

     όπου:
     Πι: Η συγκεκριμένη προκαταβολή, η πληρωμή ενδιαμέσου σταδίου.
     λ': Ο συντελεστής του άρθρ. 4, παρ. 2 στη χρονική περίοδο έγκρισης του προϋπολογισμού Σ.
     λι'': Ο συντλεστής του άρθρ. 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο πληρωμής του ποσού Πι.

Οπότε η πέραν των προκαταβολών ή πληρωμών ενδιαμέσων σταδίων καταβαλλομένη αμοιβή υπολογίζεται ως εξής;

              ι
          Α - ΣΑ'ι

          (ι = 1, 2.........)".

*** Το άρθρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 1 του Π.Δ 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).


Προϋπολογισμός του έργου - Αμοιβές
Αρθρο 3.

"1. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή κάθε έργου είναι αυτός που εξάγεται με τις ποσότητες όλων των κονδυλίων αυτού, όπως αυτός εγκρίνεται από τον Εργοδότη, σύμφωνα με αναλυτική προμέτρηση και με τις τιμές μονάδας εργασιών που υπολογίζονται με βάση τις εγκεκριμένες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων του Υπουργείου     Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναλύσεις τιμών και τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών σύνταξης του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης που έχει ανατεθεί στον ίδιο μελετητή με την οικεία σύμβαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένης ανάλυσης τιμών για ορισμένες εργασίες η τιμή των εργασιών αυτών υπολογίζεται με νέες τιμές που συντάσσει ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων διατάξεις και όπως αυτές οι τιμές θα εκγριθούν από τον Εργοδότη.
Στον παραπάνω προϋπολογισμό, που δηλώνει το κόστος του έργου, δεν προστίθεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου ούτε και αφαιρείται τυχόν έκπτωση δημοπρασίας.

2. Στον προϋπολογισμό επιπροστίθεται η αξία των υλικών, τα μισθώματα των μηχανημάτων και η προσφορά εργασίας που τυχόν χορηγούνται από τον εργοδότη.

3. Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται κονδύλια απρόβλεπτων δαπανών, απαλλοτριώσεων και ο ΦΠΑ που βαρύνει τον εργοδότη.

4. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται με τις ποσότητες της μελέτης εφαρμογής ή, όπου δεν προβλέπεται τέτοιο στάδιο μελέτης από τις προδιαγραφές του βιβλίου Β' του παρόντος Π.Δ/τος, με τις ποσότητες της οριστικής μελέτης. Για ενδιάμεσα στάδια μελέτης ο προϋπολογισμός υπολογίζεται με την ακρίβεια που απαιτείται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Για τον υπολογισμό της αμοιβής ο προϋπολογισμός Σ λαμβάνεται με τις ποσότητες του πιο προωθημένου σταδίου της μελέτης που έχει ανατεθεί.

5. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκπόνησης σταδίου τινός της μελέτης του έργου υπάρξουν κατόπιν οδηγιών ή εγκρίσεως του εργοδότη τροποποιήσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τα προηγούμενα στάδια, τότε το υπόψη καθώς και επόμενα στάδια μελέτης θεωρούνται αναφερόμενα σε ανεξάρτητο αυτοτελές έργο και αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε σχέση με τα προηγούμενα, για το μέρος του έργου που αντιστοιχεί στην τροποποιηθείσα μελέτη καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή, που καλύπτει το εκπονηθέν μέρος του εν λόγω σταδίου, όπως μελετήθηκε πριν επέλθει η τροποποίηση.

6. Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προϋπολογισμός εξάγεται είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, είτε σύμφωνα με τιμές μονάδος που καθορίζονται με υπουργική απόφαση, η οποία λαμβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται από το αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, (άρθρ. 41 του Νομ. 1249/1982 ΦΕΚ 43, όπως κάθε φορά ισχύει).

7. Προκειμένου για την αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης αυτού ή εκτελέσεως άλλης εργασίας μηχανικού, για τα ιδιωτικά έργα καθορίζεται ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό των 5.000 δραχμ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε για το συντελεστή της παρ. 2 του άρθρ. 4.

Σε περίπτωση που η μελέτη εκπονείται ή η επίβλεψη ασκείται από περισσότερες του εντός μελετητές η επιβλέποντας μηχανικούς, η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται σ' αυτούς κατά την αναλογία της αμοιβής μελέτης ή επίβλεψης εκάστου".

*** Το άρθρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 2 του Π.Δ. 515 /4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε Υ.Α.81304/1989 και την συνοδεύουσα αυτήν ερμηνευτική εγκύκλιο.


Υπολογισμός αμοιβής μελετών
Αρθρο 4.

"1. Για τις εργασίες που αμείβονται με σταθερές τιμές μονάδας (τοπογραφικές εργασίες, μελέτες οδοποιίας, ημερομίσθια επιστημόνων κ.λπ.) οι  αμοιβές Τ υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων κεφαλαίων του παρόντος δ/τος.

2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής (Α) που καταβάλλεται στο μελετητή όλες οι αμοιβές που καθορίζονται με σταθερές τιμές μονάδας, πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή λ που προσδιορίζεται από τον τύπο:

                 λ = 0,0015 (μ1 + μ2)

όπου τα μεγάθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποάι υπολογίζεται το λ και εκφράζουν:
μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού
μ2: το ημερομίσθιο τεχνίτη
Τα ανωτέρω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από την επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ).
Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντα μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο".

*** Το άρθρ. 4  μεταφέρθηκε από το τμήμα Β' του Βιβλίου Πρώτου στο Τμήμα Α' και αντικαταστάθηκε, ως άνω, από το άρθρ. 3 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).


ΤΜΗΜΑ Β'
ΑΜΟΙΒΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τριγωνισμοί
Αρθρο 5.

1. Δια την αναγνώρισιν, επισήμανσιν, γωνιομέτρησιν, υπολογισμόν, σύνταξιν διαγράμματος και την εξασφάλισιν, αι τιμαί δι' έκαστον τριγωνομετρικό σημείον ως και αι δια την κατασκευήν εκάστου βάρθρου τοιαύται, ορίζονται εις δραχμάς ως ο κατωτέρω πίναξ:
   ----------------------------------------------------------------------
     α/α                          ΙΙΙ     ΙV       Εμπρ-     Οπι-
     Ενδείξεις                    Τάξεως  Τάξεως   σθοτο-    σθο-
     εργασιών                     ως      ως       μίαι      τομίαι
                                  Δραχ.   Δραχ.    Δραχ.     Δραχ.
      -------------------------------------------------------------------
   1. Τριγων. σημείον            10.400   4.550    1.950     1.300
   2. Βάθρον ύψους 1,10           3.250   1.950       -         -
     (πλην βραχωδών εδαφών)
   3. Βάθρον ύψους 0,40              -      -        390       390
   4. Βάθρον ύψους 1,10
      (επί βραχ. εδάφους)         1.625     975       -         -
   ----------------------------------------------------------------------

    "Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ιδίου σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δυο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%)".

*** Το άνω μέσα σε "" εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 4 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).


2. Η χρήσις υπάρχοντος τριγωνομετρικού σμείου, δι' εξάρτησιν δικτύου, αμείβεται με την τιμήν της τάξεων του δικτύου, δι ην θα χρησιμοποιηθή εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σημάνσεως.

"3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας αμείβεται με 390 δρχμ.".

*** Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 4 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

4. Ο καταβιβασμός εναερίου τριγωνικού σημείου αμείβεται δια δραχ. 1.300.

5. Δια την αναγνώρισιν βάσεως, πασσάλωσιν, χωροστάθμησιν πασσάλων, μέτρησιν πλευρών τετράκις δια μεταλλικής μετροταινίας ή άλλου οργάνου της αυτής τουλάχιστον ακριβείας και υπολογισμόν της μετρηθείσης βάσεως ορίζονται δρχ. 1.300 ανά εκατόμετρον.

6. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων ήθελε γίνη υπό του Εργοδότου δια της συμπληρώσεως υπό του αναδόχου ειδικού εντύπου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δρχ. 175 ανά σημείον.


Πολυγωνoμετρίαι
Αρθρο 6.

1. Δια την αναγνώρισιν, απλήν (πρόχειρον) σήμανσιν, γωνιομέτρησιν, πλευρομέτρησιν, υπολογισμόν οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξιν διαγράμματος και την εξασφάλισιν, η τιμή ανά πολυγωνικόν σημείον ορίζεται:
α) Εκτός κατοικημένων περιοχών εις δραχ. 260.
β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή εις οδούς μεγάλης κυκλοφορίας εις δραχ. 390.
γ) Δια πολυγωνικούς κόμβους εις δραχ. 390.

2. Η μόνιμος σήμανσις των πολυγωνικών αμείβεται επί πλεόν δια δρχ. 130.


Χωροσταθμήσεις γεωμετρικαί
Αρθρο 7.

1. Δια την αναγνώρισιν, γεωμετρικήν χωροστάθμησιν, υπολογισμόν υψομέτρων, σύνταξιν διαγράμματος και εξασφάλισιν, δι' έκαστον χιλιόμετρον απλήν χωροσταθμήσεως, αι τιμαί ορίζονται ως κατωτέρω πίναξ:

   ---------------------------------------------------------------------
    α/α.                        Χωρο-       Χωρο-      Χωροστάθμησις
    Μορφή                       στάθμη-     στάθμη-    μετ' ενδιαμέσων
    εδάφους                     σις ψηλής   σις συ-    σημείων υπαρ-
                                ακριβείας   νήθους     χούσης οριζοντιο-
                                            ακριβείας  γραφίας
                                Δραχ.       Δραχ.      Δραχ.
   ----------------------------------------------------------------------
   1. Πεδινόν έως 10%             780        390          585
   2. Λοφώδες 10% - 20%         1.170        585          875
   3. Ορεινόν 20% και άνω.         -         780        1.170
   ---------------------------------------------------------------------

2. Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (άνευ χωροσταθμήσεως) ορίζεται εις δραχ. 650.

3. Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται εις δρχ. 155.

4. Ο υπολογισμός δικτύου, δι' ελαχίστων τετραγώνων ή μεθόδων διαδοχικών προσεγγίσεων, ή ετέρας μεθόδου δια χρησιμοποιήσεως ηλεκτρονικού υπολογισμού, αμείβεται δια δρχ. 1.300 δι'έκαστον πολύγωνον ή τρίγωνον.

5. Εις περίπτωσιν υποχρεωτικής διαβάσεως δια δασωδών εδαφών, εις τας ανωτέρω τιμάς επιπροστίθενται δρχ. 260 ανά χιλιόμετρον.

6. Ως πληρωτέον μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμήσεων καθορίζεται απ' ευθείας απόστασις των χωροσταθμικών αφετηριών ή άλλων σημείων εν τη υπαίθρω χώρα και η συντομωτέρα πραγματική πορεία δια τους οικισμούς.


Ταχυμετρικαί αποτυπώσεις εν υπαίθρω
Αρθρο 8.

1. Δια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και σημείων λεπτομερειών του εδάφους, δια ταχυμετρικής μεθόδου, υπολογισμόν και μεταφοράν τούτων δι' αναγωγέως επί του διαγράμματος, σχεδίασιν οριζοντιογραφίας και χάραξιν καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, εκπόνησιν αντιγράφου επί πλαστικού διφανούς ή οθόνης μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων, δι' έκαστον στρέμμα αποτυπουμένου εδάφους, αι τιμαί ορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ: (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

   ---------------------------------------------------------------------
   α/α Κατηγορία εδάφους   1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
   αναλόγως κλίσεως        Δραχ. Δραχ.  Δραχ.  Δραχ.  Δραχ.  Δραχ.
    --------------------------------------------------------------------
   1. Α  0 έως  5%         325   130    65      33     13     6,5
   2. Β  5  "   20%        357   143    71      36     14     7
   3. Γ 20  "   50%        455   182    91      45     18     9
   4. Δ 50  "  100%        650   260   130      65     26     13
   5. Ε 100 και άνω        728   286   143      71     29     14
   ---------------------------------------------------------------------

2. Η υψομέτρησις (εργασία υπαίθρου) αμείβεται με το 60% της αντιστοίχουν τιμής.

3. Εις κεκαλυμμένα υπό δένδρων εδάφη η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

4. Εις τα κεκαλυμμένα υπό των υδάτων εδάφη η τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

5. Αι κατά τας προηγουμένας παραγράφους τιμαί εφαρμόζονται δι' αποτύπωσιν λωρίδος πλάτους ίσου ή μεγαλυτέρου του κατωτέρου πίνακος.

   ---------------------------------------------------------------------
                                         Κλίμαξ
        Ενδείξεις      -------------------------------------------------
                          1:200  1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
   ---------------------------------------------------------------------
   Συμβατικόν πλάτος
   εις μέτρα
   α) Εις έδαφος συνήθες   80     150   200    300    500    600
   β) Εις έδαφορ δασωμένων 40      75   100    150    250    300
    --------------------------------------------------------------------

6. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεων λωρίδος πλάτους μικροτέρου του ως άνω πίνακος, αι τιμαί της αποτυπώσεως προσαυξάνονται ως εξής:
- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 75% του πίνακος, προσαύξησις 10% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής,
- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 50% του πίνακος, προσαύξησις 20% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.
- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 25% του πίνακος, προσαύξησις 30% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.
- Δια ενδιαμέσους τιμάς ισχύει γραμμική παρεμβολή.

Ως ελάχιστη τιμή λωρίδος αποτυπώσεως ορίζεται η εξαγόμενη κατά τ' ανωτέρω δια πλάτος 25% του συμβατικού.

7. Δια την αποτύπωσιν ζώνης δια προμελέτην οδοποιίας αι ανωτέρω τιμαί πλην των εξ άλλων κατηγοριών προσαυξήσεων λαμβάνουν πρόσθετον προσαύξησιν 5% επί των βασικών τιμών του πεδικού εδάφους , λόγω της λήψεως των επί πλεόν απαιτουμένων ειδικών στοιχείων.

8. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως χαρακτηριστικών ορίων αποτυπώσεως ο προσδιορισμός τούτων αμείβεται δια δραχ. 650 ανά χιλιόμετρον μήκους. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως λωρίδος αμείβεται δια δραχ. 650 ανά χιλιόμετρον μήκους ο προσδιορισμός του άξονος αυτής.

9. Κεκαλυμμένα θεωρούνται τα εδάφη υπό δένδρων μεν, εις περίπτωσιν υπάρξεως δένδρων οιασδήποτε φύσεως θάμνων ή καλαμώνων τοιούτου ύψους ώστε να παρεμποδίζεται σημαντικώς η ακτέλεσις των εργασιών σκοπεύσεων και μετρήσεων, υπό υδάτων δε εφ' όσον αποτυπούμενα αναγκαστικώς κατά τον χρόνον της καλύψεως, είναι εις κατάστασιν βαλτώδη, η δε αποτύπωσις   δύναται να γίνη άνευ πλωτού μέσου.

"10. Κεκαλυμένα από κατασκευές, δηλαδή οικοδομές, μάνδρες, συρματοπλέγματα, φρεάτια, υπόστεγα τεχνικά έργα κ.λπ. Θεωρούνται τα εδάφη όταν ο αριθμός των απαιτουμένων χαρακτηριστικών σημείων, για την αποτύπωση των κατασκευών αυτών, είναι μεγαλύτερος του 20 ανά 10 στρέμματα και κατατάσσονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:
   ---------------------------------------------------------------------
   α/α           Κατηγορία κάλυψης         Αριθμ. χαρακτιριστικών
                                                σημείων
   ---------------------------------------------------------------------
   1. Ι          Εξαιρετικά πυκνό          200 και πλέον
   2. ΙΙ         Πυκνό                     120 έως 200
   3. ΙΙΙ        Λιγότερο πυκνό            40  έως 120
   4. ΙV         Αραιό                     20  έως  40
   5. V          Ακάλυπτο                     μέχρι 20
    --------------------------------------------------------------------

Η επιμέτρηση γίνεται πάνω στα σχέδια που παραδίδονται και επιμετρώνται όλα τα χαρακτηριστικά σημεία που περιγράφουν με σαφήνεια τις κατασκευές.

11. Σε καλυμένα από κατασκευές εδάφη οι τιμές της παρ. 1 του παρόντος, προσαυξάνονται κατά τα παραπάνω ποσοστά της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

     Για  την κατηγορία κάλυψης  Ι  κατά  80%
      "    "     "         "     ΙΙ   "   50%
      "    "     "         "     ΙΙΙ  "   30%
      "    "     "         "     IV   "   10%

*** Οι παρ. 10 και 11 προστέθηκαν από το άρθρ. 5 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).


Ταχυμετρικαί αποτυπώσεις κατωκημένων εκτάσεων
Αρθρο 9.

1. Δια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και σημείων λεπτομερειών του εδάφους δια ταχυμετρικής μεθόδου, υπολογισμόν και μεταφοράν τούτων δι' αναγωγέως επί του διαγράμματος, σχεδίασιν οριζοντιογραφίας, χάραξιν καμπυλών, μελάνωμα, εκπόνησιν αντιγράφου μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων, υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χροσταθμικού δικτύου, αι τιμαί δι' έκαστον στρέμμα αποτυπουμένου εδάφους, ορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ.

   ---------------------------------------------------------------------
   α/α. Κατηγορία καλύψεως       1:500    1:1000     1:2000
                                  δραχ.    δραχ.      δραχ.
   ---------------------------------------------------------------------
   1. Ι. Εξαιρετικώς πυκνόν       455      325        260
   2. ΙΙ. Πυκνόν                  390      260        195
   3. ΙΙΙ. Ολιγώτερον πυκνόν      286      195        130
   4. IV. Αραιόν                  195      130         91
   ---------------------------------------------------------------------

2. Αι τιμαί του ανωτέρω πίνακος θεωρούνται ότι αντιστοιχούν εις την κατηγορίαν Α των τιμών της παρ. 1 του άρθρ. 8 προσαυξάνονται δε ως κατωτέρω:

      Δια την κατηγορίαν Β κατά 10%
      "   "      "       Γ  "   40%
      "   "      "       Δ  "   75%
      "   "      "       Ε  "  100%

3. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως μέχρι βάθους μόνον 10 μέτρων από των οικοδομικών γραμμών, τα μη αποτυπωθέντα εσωτερικά των οικοδομικών τετραγώνων συνυπολογίζονται εις την επιμέτρησιν με ποσοστόν 40% της επιφανείας των.

"4. Κατοικημένες εκτάσεις θεωρούνται εκείνες στις οποίες ο αριθμός των στεγασμένων κλειστών κατασκευών ανά 10 στράμματα είναι μεγαλύτερος από 5 και κατατάσσονται όπως ο πίνακας της παρ. 10 του άρθρ. 8".

*** Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 6 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).


Υψομετρική ενημέρωση διαγράμματος
Αρθρο 9α.

"Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε κατοικημένη περιοχή, με ταχυμετρία σε όλα τα χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής, καθορίζεται σε ποσοστό 60% ανά στρέμμα επιφανείας της αντίστοιχης τιμής της ταχυμετρικής αποτύπωσης".

*** Τα άρθρ. 9α και 9β προστέθηκαν ως άνω από το άρθρ. 7 του Π.Δ. 515/4-Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).


Υψομετρική ενημέρωση σε δρόμους
Αρθρο 9β.

"Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κατά μήκος του άξονα αυτής, με λήψη χαρακτηριστικών υψομέτρων που το αποδίδουν τις υψομετρικές αλλαγές της οδού, καθορίζεται σε 5.000 δρχ. ανά χιλιόμετρο, εφόσον υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της οδού.
Η τιμή αυτή προσαυξανεται:
α) Κατά 20% για υψομετρική ενημέρωση με λήψη στοιχείων στον άξονα αριστερά και δεξιά της οδού.
β) Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγουμένης περίπτ. α, αλλά σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας".

  *** Τα άρθρ. 9α και 9β προστέθηκαν ως άνω από το άρθρ. 7 του Π.Δ. 515/4-Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).


Αποτυπώσεις, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με άλλη μέθοδο, αστικών περιοχών.
Αρθρο 10.

"1. Για τη λήψη στοιχείων των απαιτουμένων σημείων εδάφους με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε μέθοδο, που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις προδιαγραφές που αντιστοιχούν σ' αυτό το άρθρο, των εσωτερικών των οικοδομικών τετραγώνων που προσδιορίζονται με γεωμετρικές κατασκευές, τη μεταφορά των σημείων στο σχέδιο της σχεδίαση με μολύβι, το μελάνωμα του σχεδίου, την εκπόνηση αντιγράφου με μια διαφανή και πέντε κοινές φωτοτυπίες, για κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές ορίζονται όπως στον κατωτέρω πίνακα (εφόσον υπάρχει το τριγωνομετρικό, πολυγωνικό και χωροσταθμικό δίκτυο).

   ---------------------------------------------------------------------
   α/α  Κατηγορία κάλυψης.     1:100   1:200  1:500   1:1000
         Σύμφωνα με τον
         πίνακα της παρ. 4
         του άρθρ. 3.           δρχ.    δρχ.   δρχ.    δρχ.
   ---------------------------------------------------------------------
   1. Ι Εξαιρ. πυκνό           1.248   1.053   683     543
   2. ΙΙ Πυκνό                   988     879   546     429
   3. ΙΙΙ Λιγότερο πυκνό         728     585   410     815
   4. IV Αραιό                   488     410   278     205
   ---------------------------------------------------------------------

2. Σε περίπτωση κλίσεων πάνω από 5% εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις της παρ. 2 του άρθρ. 9 μειωμένες στο 50%.

*** Ο υπότιτλος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρ. 10 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθρ. 8 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).


Βυθομετρήσεις (Λιμνών, θαλασσών, ποταμών)
Αρθρο 11.

"1. Για τη λήψη στοιχείων βαρυμετρικών σημείων, υπολογισμό και μεταφορά τους σε διάγραμμα, χάραξη βυθομετρικών καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, εκπόνηση αντιγράφου με μία διαφανή και πέντε κοινές φωτοτυπίες, για κάθε στρέμμα, οι τιμές ορίζονται όπως ο παρακάτω πίνακας : (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).
   ---------------------------------------------------------------------
   Ενδείξεις   1:200   1:500   1:1000  1:2000   1:5000    1:10000
   ---------------------------------------------------------------------
      Α         728     291     145      73       29         14
      Β         910     364     182      91       26         18
   ---------------------------------------------------------------------

Οι τιμές των ενδείξεων Α αντιστοιχούν σε βάθος μέχρι 3 μέτρων.
Οι τιμές των ενδείξεων Β αντιστοιχούν σε βάθος από 3 μέχρι 12 μέτρων".

*** Η παρ. 1 του άρθρ. 11 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 9 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Αι ανωτέρω τιμαί ισχύουν μέχρι αποστάσεως από της πλησιεστέρας θέσεως προσεγγίσεως πλωτού μέσου, ενός χιλιομέτρου.

3. Πέραν της ανωτέρω αποστάσεως και εις περίπτωσιν βαθών μεγαλυτέρων των 12 μέτρων ή όπου υφίστανται δυσκολίαι ειδικής φύσεως, επιβάλλουσαι χρησιμοποίησιν μέσων και μεθόδων άλλων των προβλεπομένων, καθορίζεται ιδιαίτερα τιμή μονάδος.


Τομαί εδάφους δια ταχυμέτρου
Αρθρο 12.

1. Δια την λήψιν στοιχείων ταχυμετρικώς, υπολογισμόν και μεταφοράν τούτων επί διαγράμματος, σχεδίασιν δια μελάνης επί διαφανούς χάρτου μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων (δια μήκος τομής L εις εκατόμετρα) υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου, αι τιμαί ορίζονται:
α) Δια τομάς υπό κλίμακα :1:100 έως και 1:500 εις Δραχ. 100+200 L.
β) Δια τομάς και κλίμακα: 1:1000 έως και 1:5000 εις Δραχ. 50+100 L.

2. Αι ανωτέρω τιμαί αυξάνονται κατά 30% εις περίπτωσιν λήψεως διατομών ή μηκοτομών ποταμών ή εντός υδάτων, άνευ πλωτού μέσου, εις δε την περίπτωσιν χρήσεως πλωτού μέσου κατά 80%.

3. Εις περίπτωσιν καλύψεως υπό δένδρων (ως εν παρ. 8 του άρθρ. 8) αι τιμαί του πίνακος αυξάνονται κατά 80%.

4. Εις περίπτωσιν προσσαλώσεως των χαρακτηριστικών σημείων των τομών δια ξυλίνων ποσσάλων, έκαστον σημείον επιβαρύνεται με δρχ. 7.


Κτηματογραφικαί ταχυμετρικαί αποτυπώσεις εν υπαίθρω
Αρθρο 13.

"1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, καταμέτρηση αυτών ταχυμετρικά, καταμέτρηση επικειμένων, υπολογισμό και μεταφορά των ορίων στο διάγραμμα, σύνθεση σχεδίου, αρίθμηση ιδιοκτησιών, σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (αριθμητικών και αλφαβητικών), εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, μελάνωμα σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου χαρτί με έξι κοινές φωτοτυπίες αυτών, μία διαφανή φωτοτυπία των σχεδίων και πέντε κοινές, για κάθε στρέμμα κτηματογραφουμένου εδάφους, οι τιμές ορίζονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:

    (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).
   ---------------------------------------------------------------------
   α/α  Εμβαδόν κτήματος                   ΚΛΙΜΑΚΕΣ
         σε στρέμματα           1:500  1:1000   1:2000    1:5000
         Για το Τμήμα            δρχ.   δρχ.     δρχ.       δρχ.
   ---------------------------------------------------------------------
   1. Από       0 μέχρι 2        110     99       87        74
   2. Από   2,001 μέχρι 5         95     86       76        64
   3. Από  5.001 μέχρι 15         65     60       56        43
   4. Από 15.001 μέχρι 30         45     40       38        31
   5. Από 30,001 και άνω          30     24       22        19
   ---------------------------------------------------------------------

***  Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 10 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

"2. Οι παρ. 3, 4, 7, 10 και 11 του άρθρ. 8 ισχύουν και προκειμένου περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών προσαυξανομένων ποσοστιαία με την αντίστοιχη τιμή κατηγορίας εδάφους Α της παρ. 1 του άρθρ. 8. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρ. 8 ισχύουν και προκειμένου περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών της παρ. 1 του παρόντος προσαυξανομένων αντιστοίχως".

***  Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 10 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

3. Εις περίπτωσιν μονίμου σημάνσεως των ορίων των ιδιοκτησιών δια του τύπου των πολυγωνικών σημείων, έκαστον σημαινόμενον όριον αμείβεται κατά το άρθρ. 6 παρ. 2.

4. Εις περίπτωσιν κτηματογραφικής αποτυπώσεως και συγχρόνου εκπονήσεως ταχυμετρικής και υψομετρικής αποτυπώσεως, επιπροστίθενται εις τας τιμάς των ταχυμετρικών αποτυπώσεων αι ανωτέρω τιμαί της παρ. 1 του παρόντος μειωμέναι κατά ποσοστόν 20%.

5. Δια την σύνταξιν κτηματολογίου ζώνης χαράξεως έργων, αι ανωτέρω τιμαί πλην των εξ άλλων κατηγοριών προσαυξήσεων λαμβάνουν πρόσθετον αμοιβήν εκ δραχ. 520 ανά χιλιόμετρον άξονος έργου, λόγω λήψεως, υπολογισμού και σχεδιάσεως των επί πλεόν απαιτουμένων ειδικών στοιχείων και παράδοσιν εις 13πλούν των πινάκων και διαγραμμάτων εις κοινάς φωτοτυπίας, πλεόν των επί διαφανούς χάρτου πρωτοτύπων.


Ταχυμετρικαί κτηματογραφικαί αποτυπώσεις κατωκημένων εκτάσεων
Αρθρο 14.

"1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση, τη λήψη των ορίων κ.λπ. στοιχείων ταχυμετρικώς, την μεταφορά τους στο σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και την σύνταξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το μελάνωμα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, δακτυλογράφηση πινάκων πάνω σε διαφανή χάρτη μαζί με έξι κοινές φωτοτυπίες, μιας διαφανούς φωτοτυπίας των σχεδίων και πέντε κοινών φωτοτυπιών για κάθε στρέμμα εδάφους που αποτυπώνεται, οι αμοιβές ορίζονται όπως παρακάτω:

     (Υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).
   ---------------------------------------------------------------------
   α/α  Κατηγορία κάλυψης         1:500     1:1000    1:2000
                                   δρχ.       δρχ.     δρχ.
   ---------------------------------------------------------------------
   1.  Ι  Εξαιρετικά πυκνό        600       390       320
   2.  ΙΙ Πυκνό                   455       325       260
   3.  ΙΙΙ Λιγότερο πυκνό         350       260       195
   4.  IV Αραιό                   260       195       120
    --------------------------------------------------------------------

Στην περίπτωση που πέραν της κτηματογραφικής αποτύπωσης απαιτείται και κάθε επί πλέον τοπογραφική λεπτομέρεια εδάφους ή κατασκευών στις ανωτέρω τιμές προστίθενται οι αντίστοιχες τιμές της παρ. 1 του άρθρου 9 μειωμένες κατά 60%"

***  Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 11 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

"2. Η παρ. 10 του άρθρ. 8 και παρ. 3 και 4 του άρθρ. 10 ισχύουν και για τις παραπάνω τιμές προσαυξανόμενες αντιστοίχως".

***  Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 11 του Π.Δ.515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).


Κτηματογραφικές αποτυπώσεις, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με άλλη μέθοδο, αστικών περιοχών
Αρθρο 15.

"1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση, την οριζοντιογραφική αποτύπωση των ορίων των κατασκευών και όλων των επικειμένων, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις προδιαγραφές που αντιστοιχούν σ' αυτό το άρθρο, τη μεταφορά αυτών στο σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και τη σύνταξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το μελάνωμα του σχεδιου και εκπόνηση αντιγράφου, την εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, τη διακτυλογράφηση των πινάκων σε διαφανές χαρτί με έξι κοινές φωτοτυπίες των σχεδίων, για κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές (εφόσον υπάρχει τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο) ορίζονται ως εξής:

        Κλίμακα 1:100      1.850 δρχ.
        Κλίμακα 1:200      1.470 δρχ.
        Κλίμακα 1:500      1.150 δρχ.

Σε περίπτωση ανάθεσης και ταυτόχρονης εκπόνησης υψομετρίας, οι τιμές προσαυξάνονται κατά 10%.

***  Ο υπότιτλος και η παρ. 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθρ. 12 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Αι παρ. 3 του άρθρ. 9 και 2 του άρθρ. 10 ισχύουν και δια τας ανωτέρω τιμάς, προσαυξανομένων τούτων αντιστοίχως.


Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού
Αρθρο 15α.

Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα, που έχει συνταχθεί σε κλίμακα προβλεπόμενη στις διατάξεις του Νομ. 653/1977 (ΦΕΚ 214 Α'), των εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών, την προσκύρωση ή την τακτοποίηση ιδιοκτησιών για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται και την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των επικείμενων των ιδιοκτησιών, ως και την    εμβαδομέτρηση των ομόρων οπισθίων ιδιοκτησιών, τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακος όπως τούτο ορίζεται από τις διατάξεις του Νομ. 653/1977, την παράδοση στον Εργοδότη μιας διαφανούς και δεκαπέντε απλών φωτοτυπιών όλων των ανωτέρω στοιχείων, η αμοιβή υπολογίζεται ως ο κατωτέρω πίνακας:

   ---------------------------------------------------------------------
   α/α    Πυκνότητα όψεων         τιμή εφαρμογής
          ιδιοκτησιών (μονάδες     (σε δραχμές)
          ανά χιλιόμετρο)
   ---------------------------------------------------------------------
   1.     Από  1 - 40               48.000
   2.      "  41 - 55               57.000
   3.      "  56 - 70               66.000
   4.      "  71 - 80               75.000
   5.      "  81 και άνω            84.000
   ---------------------------------------------------------------------

***  Το άρθρ. 15α προστέθηκε από το άρθρ. 13 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).


Φωτοπροσδιορισμοί
Αρθρο 16.

"1. Για την αναγνώριση στο έδαφος, βάσει αεροφωτογραφιών, φωτοσταθερών σημείων, σύνταξη σκαρφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό συντεταγμένων και υψομέτρων για κάθε σημείο, η τιμή ορίζεται όπως ο παρακάτω πίνακας:
   ---------------------------------------------------------------------
   α/α     Κλίμακα                      Διατομών           Ταχυμετρικώς
           του διαγράμματος
           που θα αποδοθεί                δρχ.                  δρχ.
   ---------------------------------------------------------------------
   1. Μέχρι 1:2000                       2.300                  130
   2. Από   1:5000 έως 1:20000           2.800                  130
   ---------------------------------------------------------------------

***  Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 14 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ.1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Εις περίπτωσιν μονίμου σημάνσεως των φωτοσταθερών σημείων επισπροστίθεται η τιμή της αντιστοίχου σημάνσεως ως αύτη έχει καθορισθή εν τοις παρ. 1 του άρθρ. 5 ή 2 του άρθρ. 6.

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην η Υπηρεσία ήθελε παράσχη εις τον ανάδοχον ηλεκτρονικά μέσα δια την μέτρησιν των αποστάσεων, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιούνται δραχ. 65 ανά σημείον.

4. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων ήθελε γίνη υπό της Υπηρεσίας δια της συμπληρώσεως ειδικού εντύπου υπό του αναδόχου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχ. 117 ανά σημείον.


Φωτογραμμετρικαί εργασίαι
Αρθρο 17.

Αι τιμαί μονάδος των φωτογραμμετρικών εργασιών, λόγω του ιδιοτύπου των εργασιών αυτών και της επιδράσες ειδικών παραγόντων εις την εκάστοτε περίπτωσιν εκτελέσεως αυτών, (όπως είναι το μέγεθος και το σχήμα της αποτυπωτέας εκτάσεως, η χρησιμοποίησις των καταλληλοτέρων αεροφωτογραφικών πτήσεων, η επιλογή των καταλληλοτέρων οργάνων αποδόσεως καθώς και ο σκοπός δι' ον προσδιορίζονται τα συνταχθησόμενα διαγράμματα) καθορίζονται, δι' εκάστην περίπτωσιν, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων.


Εφαρμογαί ρυμοτομικών μελετών
Αρθρο 18.

Προκειμένης εφαρμογής ρυμοτομικής μελέτης ισχύουν τα κάτωθι:

1. Δια τον ακριβή προσδιορισμόν των αξόνων των οδών η αμοιβή ορίζεται εις δραχ. 390 ανά σημείον.

2. Εις περίπτωσιν υπάρξεως σοβαρών εμποδίων, εμποδιζόντων την ορατότητα, η τιμή αυξάνεται κατά 80%.

3. Ο προσδιορισμός κορυφών οικοδομικών τετραγώνων ή πολυγώνων αμείβεται με δραχ. 104 ανά κορυφήν.

4. Η μεταφορά διανομής οικοπέδων επί του εδάφους αμείβεται δια δραχ. 585 ανά οικόπεδον.

5. Η μόνιμος σήμανσις των σημείων των αξόνων, των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και οικοπέδων, αμείβεται κατά το άρθρο 6 παρ. 2.

6. Η μελέτη διανομής επί χάρτου των προβλεπομένων οικοπέδων αμείβεται δια δραχ. 65 ανά οικόπεδον.

7. Η διπλή γεωμετρική χωροστάθμησις των αξόνων των οδών, των κρασπέδων, των κατωφλίων κλπ. προς μελέτην ερυθράς και μελέτην αποχετεύσεων αμείβεται δια δραχ. 3,250 ανά χιλιόμετρον.


Χάραξις σηράγγων
Αρθρο 19.

Εις περίπτωσιν χαράξεως σηράγγων, αι μεν κοιναί τοπογραφικαί εργασίαι αμείβονται δια των αντιστοιχουσών εις αυτάς τιμών αμοιβών, δια τας ειδικάς δε τοιαύτας καθορίζονται ιδιαίτεραι τιμαί μονάδος.


Εφαρμογές υδραυλικών μελετών
Αρθρο 20.

"Για την εφαρμογή υδραυλικών μελετών ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Αρδευτικά - αποστραγγιστικά και σχετικά οδικά δίκτυα. Για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό του άξονα του έρβου, τη γωνιομέτρηση, τη πλευρομέτρηση, την πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη γεωμετρική χωροστάθμισή του, τους υπολογισμούς, τις σχεδιάσεις, το μελάνωμα, την κατά μήκος τομή, τις κατά πλάτος τομές κ.λπ., με δύο κοινές φωτοτυπίες, δραχμ. 6.500 ανά χιλιότμετρο ομάδας παραλλήλων έργων και δραχμ. 5.200 ανά χιλιόμετρο, όπου δεν υπάρχουν παράλληλα έργα.

2. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από δένδρα, σύμφωνα με τη έννοια της παρ. 9 του άρθρ. 8, ανεξάρτητα εάν απαιτείται ή όχι μετατόπιση του άξονα του έργου, οι παραπάνω τιμές της παρ. 1 του παρόντος προσαυξάνονται κατά 80%. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από νερά οι παραπάνω τιμές των εργασιών της παρ. 1 προσαυξάνονται κατά 30% αν δεν απαιτείται "χρήση πλωτού μέσου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού μέσου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού κατά 80% ανεξάρτητα αν απαιτείται η όχι μετατόπιση του άξονα του έργου".

***  Ο υπότιτλος και οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθρ.15 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

3. Επί λοφωδών εδαφών (εγκαρσίων κλίσεων 5-20%) γίνεται προσαύξησις κατά 20% και επί ορεινών (εγκαρσίων κλίσεων 20% και άνω) κατά 50% των τιμών της παρ. 1 του παρόντος.

4. Η επί πλεόν των κανονικών σημείων απαιτουμένη μόνιμος σήμανσις αμείβεται δια δραχ. 130 ανά σημείον.

5. Τ' ανωτέρω εν παρ. 1 του παρόντος ως προς τας εργασίας και την τιμήν ανά χιλιόμετρον ισχύουν αναλόγως προκειμένου καιπερί εφαρμογών επί του εδάφους μελέτης διευθετήσεως χειμάρρων ή περί εφαρμογής μελέτης μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων εκτός πόλεως.

6. Η απ' ευθείας χάραξις εξωτερικών υδραγωγείων, αμείβεται με δραχ. 5,850 ανά χιλιόμετρον. Η τιμή αύτη ισχύει και δια την περίπτωσιν υπάρξεως προμελέτης εξωτερικών υδραγωγείων και δια εδάφη πάσης φύσεως από απόψεως κλίσεων. Η ανωτέρω παρ. 2 του παρόντος, της προσαυξήσεως λόγω καλύψεως, ισχύει προκειμένου και δια τας χαράξεις ή εφαρμογάς τούτων.


Λήψις στοιχείων αποτυπώσεως και σχεδίασις οχετών και γεφυρών
Αρθρο 21.

Δια την λήψιν των απαιτουμένων στοιχείων εν υπαίθρω προς αποτύπωσιν υπαρχόντων οχετών και γεφυρών οιασδήποτε μορφής ανοίγματος και μήκους, ήτοι λήψιν διαστάσεων γενικώς ως και υψομέτρων πυθμένος (κοίτης) εσωρραχίου φορέως και στέψεως δια μεταλλικής μετροταινίας και ταχυμέτρου, σχεδίασιν εν γραφείω τούτων εν κατόψει, διατομής και κατά μήκος τομής υπό κατάλληλον κλίμακα, εκπόνησιν αντιγράφου επί διαφανούς χάρτου και εκτύπωσιν πέντε κοινών φωτοτυπιών, ορίζεται τιμή ως ανωτέρω.
α) Δι' έκαστον αποτυπούμενον ως άνω τεχνικόν έργον ενός ανοίγματος ή και περισσοτέρων αλλ' ίσων τοιούτων, δραχ. 390 κατά τεμάχιον.
β) Εις περίπτωσιν ανίσων ανοιγμάτων δραχ. 455 κατά τεμάχιον.


Χαρτογραφικαί εργασίαι
Αρθρο 22.

Η δια διαφόρους σκοπούς σύνθεσις χαρτών εκ διαφορών κλιμάκων και προελέυσεως στοιχείων (υφιστάμενοι χάρται, φωτογραφίαι, εργασίαι εδάφους κλπ.) αποτελεί αντικείμενον ιδιαιτέρας συμφωνίας μεταξύ Εργοδότου και Αναδόχου.


Επίβλεψις τοπογραφικών εργασιών
Αρθρο 23.

Η επίβλεψης τοπογραφικών εργασιών εν γένει, αμείβεται δια ποσοστού επί της αμοιβής αυτών ως κατωτέρω:

Μέχρι αμοιβής 100.000 δραχμών ποσοστόν 10%
Δια την υπέρ τας 100.000 και μέχρι 500.000 ποσοστόν 7%
Δια την υπέρ τας 500.000 δραχ. ποσοστόν 4%


Προσαυξήσεις αμοιβών επιβλέψεως τοπογραφικών εργασιών εκτός έδρας
Αρθρο 24.

Εάν αι εκτελούμενοι τοπογραφικαί εργασίαι κείνται εκτός της έδρας του επιβλέποντος πέραν των 75 χιλ., η κατά το προηγούμενον άρθρον αμοιβήν της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως των εργασιών από της έδρας του επιβλέποντος.

α) Δι' απόστασιν πέραν των 75 χιλ. και μέχρι 150 χιλιομέτρων κατά ποσοστόν 25%.
β) Δι' απόστασιν πέραν των 150 χιλιομέτρων κατά ποσοστόν 50%.


ΤΜΗΜΑ Γ'
ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Σημ. Insoft : Το τμημα αυτό το παραλείπουμε. Αναφέρουμε μόνο τους τίτλους των άρθρων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Αμοιβή μελετών οδών και τεχνικών έργων

Αρθρο 25. - Καθορισμός αμοιβής μελετών οδών
Αρθρο 26. - Στάδια μελέτης
Αρθρο 27. - Κατανομή αμοιβής κατά στάδια
Αρθρο 28. - Τρόπος αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού
Αρθρο 29. - Ορισμοί τεχνικών έργων οδού
Αρθρο 30. - Κατηγορίαι τεχνικών έργων οδού
Αρθρο 31. - Προϋπολογισμός αναλόγως κατηγορίας τεχνικών έργων οδού
Αρθρο 32. - Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού
Αρθρο 33. - Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού πολλαπλής εφαρμογής
Αρθρο 34. - Κατανομή αμοιβής κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Αμοιβή μελετών λιμενικών έργων

Αρθρο 35. - Αντικείμενον
Αρθρο 36. - Τρόπος αμοιβής
Αρθρο 37. - Εκβαθύνσεις και επιχώσεις χερσαίας ζώνης
Αρθρο 38. - Αμοιβή μελετών
Αρθρο 39. - Στάδια μελέτης - Κατανομή αμοιβής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Αμοιβή Μελετών Εργων Πολιτικών Αερολιμένων

Αρθρο 40. - Αντικείμενον
Αρθρο 41. - Τρόπος αμοιβής
Αρθρο 42. - Στάδια μελέτης
Αρθρο 43. - Αμοιβή μελετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Αμοιβή Κυκλοφοριακών Μελετών

Αρθρο 44. - Αντικείμενο - Ορισμοί
Αρθρο 45. - Τρόπος αμοιβής μελετών
Αρθρο 46. - Περιεχόμενα προϋπολογισμών
Αρθρο 47. - Αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης
Αρθρο 48. - Αμοιβή μελέτης
Αρθρο 49. - Αμοιβή μελετών σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Διατάξεις γενικής εφαρμογής επί μελετών Συγκοινωνιακών Εργων

Αρθρο 50. - Αντικείμενον
Αρθρο 51. - Περιλαμβανόμενοι εις την αμοιβήν μελέτης δαπάναι
Αρθρο 52. - Αμοιβή μελετών δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας
Αρθρο 53. - Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια
Αρθρο 54. - Αμοιβή μελέτης προσθηκών, προσαυξήσεων και διαρρυθμίσεων
Αρθρο 55. - Εφαρμογαί μελετών υπό Εργοδότου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Αμοιβαί Επιβλέψεως Συγκοινωνιακών Εργων

Αρθρο 56. - Αντικείμενον
Αρθρο 57. - Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως
Αρθρο 58. - Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης
Αρθρο 59. - Κατανομή αμοιβής επιβλέψεως
Αρθρο 60. - Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμών νέων τιμών μονάδος
Αρθρο 61. - Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως
Αρθρο 62. - Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
Αμοιβαί Παραλαβής Συγκοινωνιακών Εργων

Αρθρο 63. - Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμής αυτής


ΤΜΗΜΑ Δ'
ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Σημ. Insoft : Το τμημα αυτό το παραλείπουμε. Αναφέρουμε μόνο τους τίτλους των άρθρων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Αμοιβαί Μελετών

Αρθρο 64. - Κατηγορίες έργων
Αρθρο 65. - Καθορισμός Αμοιβής μελετών υδραυλικών έργων
Αρθρο 66. - Κατανομή αμοιβής μελέτης κατά στάδια

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Διατάξεις γενικής εφαρμογής επί μελετών υδραυλικών έργων

Αρθρο 67. - Αντικείμενον
Αρθρο 68. - Περιλαμβανόμεναι εις την αμοιβήν μελέτης δαπάναι
Αρθρο 69. - Αμοιβή μελετών δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας
Αρθρο 70. - Αμοιβή μελέτης προσθηκών, διαρρυθμίσεως και ελέγχου υφισταμένων έργων
Αρθρο 71. - Εφαρμογαί μελετών υπό Εργοδότου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Αμοιβαί επιβλέψεως υδραυλικών έργων

Αρθρο 72. - Αντικείμενον
Αρθρο 73. - Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως
Αρθρο 74. - Καθορισμός αμοιβής
Αρθρο 75. - Κατανομή αμοιβής επιβλέψεως
Αρθρο 76. - Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος
Αρθρο 77. - Περίπτωσις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως
Αρθρο 78. - Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Αμοιβαί παραλαβής υδραυλικών έργων

Αρθρο 79. - Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και πληρωμή αυτής


ΤΜΗΜΑ Ε'
ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Αμοιβαί μελετών Κτιριακών Εργων

Διάκρισις μελετών Κτιριακών Εργων
Αρθρο 80.

1. Εκάστη μελέτη Κτιριακού έργου διακρίνεται εις:
α) Την αρχιτεκτονικήν μελέτην.
β) Την μελέτην της φερούσης κατασκευής.
γ) Τας μελέτας των εγκαταστάσεων.
δ) Τας μελέτας των έργων υποδομής και διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου, εφ' ου ανεγείρεται το Κτιριακόν Εργον.

"2. Εκάστη μελέτη των εγκαταστάσεων κτιριακού έργου περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των κάτωθι ανεξαρτήτων μελετών:
α) Εγκαταστάσεων ύδρευσης
β) Εγκαταστάσεων αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων.
γ) Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
δ) Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης
ε) Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων
στ) Εγκαταστάσεων Ανευλκυστήρων
ζ) Ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών μη περιλαμβανομένων στις ανωτέρω κατηγορίες".

  ***  Η παρ. 2 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρ. 40 του Π.Δ. 515 /4-5 Οκτ.1989 (ΦΕΚ Α' 219).


Στάδια μελετών
Αρθρο 81.

Τα στάδια εκπονήσεως εκάστης των εν άρθρ. 80 αναφερομένων επί μέρους μελετών κτιριακού έργου, είναι τα κάτωθι:
α) Προμελέτη
β) Οριστική μελέτη
γ) Μελέτη εφαρμογής


Κατηγορίαι Μελετών Κτιριακών Εργων
Αρθρο 82.

1. Εκάστη των εν άρθρ. 80 αναφερομένων επί μέρους μελετών κτιριακού έργου αναλόγως των απαιτήσεων, του αντικειμένου και της δυσχέρειας αυτού υπάγεται εις μίαν τν κατά τας επομένας παραγράφους κατηγοριών. Δι' εν και το αυτό έργον αι επί μέρους μελέται δύνανται να υπάγωνται εις διαφόρους κατηγορίας.

"2. Κατηγορίες Αρχιτεκτόνικών Μελετών: Οι κατηγορίες αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων είναι οι ακόλουθες:
α) Κατηγορία Ι
Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια μονόφορα με στοιχειώδη εσωτερική διάταξη και απλούστατη διαμόρφωση του όγκου τους, όπως αποθήκες και υπόστεγα αγροτικής χρήσης, δεξαμενές υπόγειες, μικρού μεγέθους στάυλοι, μεμονωμένα κτίρια χώρων στάθμευσης ενός ή δύο μικρών αυτοκινήτων.

β) Κατηγορία ΙΙ
Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με απλή λειτουργία, εσωτερική διάταξη και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως βιομηχανικές και εμπορικές αποθήκες, δεξαμενές υπέργειες, κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, βιοτεχνικά κτίρια με απλή λειτουργική διάταξη.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ
Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενα κτίρια με αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας, εσωτερικής διάταξης και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, καταστήματα, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων, βιομηχανικά κτίρια, υδατόπυργοι, τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι και Β' τάξης, κινηματογράφοι, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις, μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, και γενικά κάθε φύσεως έργα που δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες.

δ) Κατηγορίας IV
Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίριο με σύνθετη λειτουργία και αυξημένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις, όπως κτίρια ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, θέατρα, εκκλησίες, νοσοκομεία, διοικητικά κτίρια, μουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εμπορικά κέντρα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροσταθμοί, τουριστικές εγκαταστάσεις τάξης ανώτερης της Β'.

ε) Κατηγορία V
Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο έργο ή τμήμα έργων των οποίων οι αυξημένες λειτουργίες, αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις επιβάλλουν αναζήτηση και μελέτη δυσανάλογη προς τη δαπάνη εκτέλεσης, όπως εντάξεις μνημείων εν γένει, διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων και τοποίου (πλατειών, κήπων, πάρκων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίου), περίπτερα εκθέσεων, επίπλωση και εξοπλισμό χώρων, εσωτερικές διακοσμήσεις, εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης ή επέμβασης σε κτίρια χαρακτηρισμένα σαν μνημεία, διατηρητέα ή παραδοσιακά)".

***  Η παρ. 2 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 41 του Π.Δ.515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

3. Κατηγορίαι μελετών φερούσης κατασκευής. Αι κατηγορίαι μελετών φερούσης κατασκευής κτιριακών έργων είναι αι ακόλουθοι:

α) Κατηγορία Ι.
Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται απλών φερουσών κατασκευών απαιτουσών στοιχειώδεις μόνον υπολογισμούς, ως μελέται κατασκευών μέχρι διορόφου εκ τοιχοποιίας και οιασδήποτε φερούσης κατασκευής δαπέδων και στεγών, ελαφραί ξύλιναι κατασκευαί, βοηθητικαί κατασκευαι εργοταξίου (συνήθη ικριώματα, προστατευτικά προστεγάσματα κλπ.).

β) Κατηγορία ΙΙ.
Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται φερουσών κατασκευών απαιτουσών απλούς υπολογισμούς αλλ' ακριβεστέρους της προηγουμένης κατηγορίας, καθορισμόν και απεικόνισιν των φερόντων στοιχείων ως μελέται κατασκευών μέχρι διορόφου μικτής κατασκευής εξ υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίων, δοκών και πλακών απλής διατάξεως, σιδηρών κατασκευών απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστηλώματα) προβλέπονται αποκλειστικώς εκ προτύων ελασμάτων, απλαί μεταλλικαί στέγαι μέχρις ανοίγματος 10 μέτρα.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ.
Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται φερουσών κατασκευών απαιτουσών πλήρη στατικόν υπολογισμόν απάντων των φερόντων στοιχείων βάσει των εν χρήσει μεθόδων και βοηθημάτων, ως μελέται σκελετών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, υπολογιζομένων ως επιπέδων φορέων, πλαισίων εξ ευθυγράμμων ράβδων, σιδηρών κατασκευών, τοίχων αντιστηρίξεως εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, έργων αντιστηρίξεως γειτονικών κτιρίων, ξυλίνων κατασκευών ιδιαζούσης μορφής, και εν γένει πάσης φύσεως στατικών μελετών έργων μη εμπιπτόντων εις τας λοιπάς κατηγορίας.

"δ) Κατηγορία IV.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγουμένων κατηγοριών), ως μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό υπολογιζομένων ως φορέων στο χώρο, κελυφών, πτυχωτών φορέων και εν γένει φορέων ειδικής μορφής,   προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατοπύργων, ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, ανηρτημέων στεγών, συμμίκτων φορέων και σιδηρών κατασκευών".

  ***  Το εδάφ. δ' τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 41 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

"4. Κατηγορίες μελετών εγκαταστάσεων

α) Κατηγορία Ι
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες εκλογής είδους, μεγέθους και διατάξεως μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ μελέτης των τροφοδοτούντων τα μηχανήματα ταύτα παντός είδους δικτύων, ήτοι μελέται συνιστάμεναι εξ ενιαίων μηχανημάτων σημαντικής αξίας ή τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, ως και τοιαύται περιλαμβάνουσαι σύνολον μηχανημάτων απάντων επιλεγομένων προς ολοκλήρωσιν των εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογικών ή σχετικής επιλογής.
  Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεων:
- Εξοπλισμός μαγειρίου ή κυλικείου (μαγειρικές συσκευές, ψυκτικές συσκευές, βραστήρες, φούρνοι, θερμοτράπεζες, μηχανές πλύσεως σκευών, μηχανές, αποφλοιώσεως γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κ.λπ.).
- Εξοπλισμός πλυντηρίου (πλυντικές μηχανές, σπιτικές μηχανές, στεγνωτικές μηχανές, αποσκληρυντικές μηχανές κ.λπ.).
- Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό).
- Καπνοσυλλέκτες.
- Αποτεφρωτικοί κλίβανοι.
- Συγκροτήματα εξοπλισμού ιατρείων ή νοσοκομείων (βραστήρες, αποστειρωτήρες, μηχανήματα ακτίνων κ.λπ.)
- Συγκροτήματα συσκευών τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, που εξυπηρετούν συγκεκριμένη χρήση.

β) Κατηγορία ΙΙ
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες συνήθων εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα, εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεως:

- Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα συνήθους τυποποιημένης κατασκευής (ανελκυστήρες ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες κλίμακες, συγκροτήματα μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κ.λπ.).
- Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος.
- Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού τοιούτου (πιεστικά δοχεία, δεξαμενές, αντλίες θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού - ψυχρού ύδατος, υδραυλικοί υποδοχείς κ.λπ.).
- Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις μετά των ειδών υγιεινής (δίκτυον αποχετεύσεως, βόθροι, δεξαμενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες κ.λπ).
- Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μη αυτόματο, ως δεξαμενές, αντλίες πυροσβεστικές φωλεές, διάφορα εξαρτήματα κ.λπ.)
- Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου.
- Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως.
- Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις συναγερμού, ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κ.λπ.).
- Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υγραερίου, φωταερίου και αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθηκεύσεως αερίου, δίκτυο διανομής, μετρητές, εξαρτήματα παροχής, στόμια κ.λπ.).
- Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων.
- Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού).
- Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών χώρων (οδοί μέσα σε συγκροτήματα οικοδομών περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδια, χώροι αποθηκεύσεων κ.λπ.).
- Εγκαταστάσεις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα.
- Εγκαταστάσεις θερμομονώσεων.
- Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων.
- Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων.
- Διατάξεις ελέγχου πορείας νυκτοφυλάκων.
- Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.
- Εγκαταστάσεις φωτοσημάνσεως.
- Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (μετάδοση ήχου μουσικής).
- Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως.
- Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων.
- Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέται ειδικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Ετσι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση μελέτες που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις.

- Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με νερό ή ατμό.
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτιστικών σωμάτων) και κινήσεως (υποσταθμός, πίνακες διανομής, δίκτυα, συσκευές, όργανα, εξαρτήματα, γειώσεις κ.λπ.).
- Λεβητοστάσια παραγωγής υπερθέρμου νερού υπό πίεση και δύκτυα διανομής του.
- Εγκαταστάσεις φωτισμού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσμητικοί φωτισμοί κ.λπ.).
- Ειδικές εγκαταστάσεις, εργαστηρίων, ινστιτούτων και Βιομηχανιών.
- Εγκαταστάσεις με μη συνήθη υλικά ή προοριζόμενες για πειραματικούς σκοπούς.
- Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαϊάς με νερό ή διοξείδιο του άνθρακα.
- Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνσεως που απαιτούν ειδικές γνώσεις.
- Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων με ειδική προστασία.
- Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς.

δ) Κατηγορία IV.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμού και σχεδίασης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων και δικτύων εξυπηρετικών του κτιρίου που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
- Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.
- Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής του".

  ***  Η παρ. 4 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρ. 41 του Π.Δ.515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).


5. Εις περίπτωσιν αμφιβολίας περί της κατηγορίας εις ην υπάγεται το έργον αποφασίζει περί ταύτην, εάν μεν πρόκειται περί έργων του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο οικείος φορεύς ή η εποπτεύουσα το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου αρχή, εάν δε πρόκειται περί ιδιωτικών έργων η αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

6. Πέραν της διακρίσεως των μελετών εις τας ανωτέρω κατηγορίας, αι μελέται των Κτιριακών έργων διακρίνονται επίσης εις:
α) Μελέτας έργων εκτελουμένων εξ υπαρχής.
β) Μελέτας επεκτάσεως υφισταμένων έργων.
β) Μελέτας μεταρρυθμίσεως ή αποκαταστάσεως, δημιουργούσας εις τον Μελετητήν ευθύνας δυσαναλόγους προς την δαπάνην των προς εκτέλεσιν εργασιών.


Καθορισμός αμοιβής
Αρθρο 83.

"1. Τα ποσοστά αμοιβών μελετών κτιριακών έργων υπολογίζονται με βάση το γενικό τύπο του άρθρ. 2. Οι συντελεστές κ και μ έχουν για κάθε κατηγορία τις παρακάτω τιμές:

α) Αρχιτεκτονικών Μελετών.
Για έργα κατηγορίας Ι     κ = 0,80    μ = 29,00
Για έργα κατηγορίας ΙΙ    κ = 1,00    μ = 36,00
Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ   κ = 1,80    μ = 48,00
Για έργα κατηγορίας IV    κ = 2,40    μ = 43,00
Για έργα κατηγορίας V     κ = 2,90    μ = 63,00
β) Μελετών φέρουσας κατασκευής
Για έργα κατηγορίας Ι     κ = 2,00    μ = 26,00
Για έργα κατηγορίας ΙΙ    κ = 2,40    μ = 28,00
Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ   κ = 3,00    μ = 37,00
Για έργα κατηγορίας IV    κ = 3,70    μ = 35,00

γ) Μελέτες εγκαταστάσεων
Για έργα κατηγορίας Ι     κ = 1,50    μ = 20,00
Για έργα κατηγορίας ΙΙ    κ = 2,00    μ = 35,00
Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ   κ = 2,30    μ = 45,00
Για έργα κατηγορίας IV    κ = 2,50    μ = 45,00".

  ***  Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 42 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Η ολική αμοιβή μελετών κατανέμεται εις ποσοστά κατά στάδια ως ακολούθως:

   ---------------------------------------------------------------------
                                                     Μελέται
                                       ---------------------------------
   Στάδιον μελέτης                 Αρχιτεκτ.       Στατικ.     Εγκατ.
   ---------------------------------------------------------------------
   Προμελέτη                           35%           25%         25%
   Οριστική μελέτη                     25%           35%         35%
   Μελέτη εφαρμογής                    40%           40%         40%
   (άνευ τευχών
   δημοπρατήσεως)
   ---------------------------------------------------------------------

Εις το στάδιον της προμελέτης των αρχιτεκτονικών περιλαμβάνεται και το προσχέδιον, όπερ αποτιμάται εις ποσοστόν 20% της ολικής αμοιβής.

3. Η αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης Κτιριακού έργου υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης περιλαμβάνοντος και τους προϋπολογισμούς φερούσης κατασκευής και εγκαταστάσεων.

4. Η αμοιβή των μελετών φερούσης κατασκευής Κτιριακού έργου υπολογίζεται βάσει του αντιστοίχου προϋπολογισμού δαπάνης αυτής.

"5. Η αμοιβή των μελετών εγκαταστάσεων κτιριακού έργου υπολογίζεται κεχωρισμένος δι' έκαστον ανεξαρτήτων είδους εγκαταστάσεων όπως αυτό αναφέραται στην παρ. 2 του άρθρ. 80 και επί τη βάσει του προϋπολογισμού εκάστου είδους".

***  Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 42 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

6. Ο Μελετητής της αρχιτεκτονικής μελέτης υποχρεούται όπως παρέχη στοιχεία εις του Μελετητάς της φερούσης κατασκευής και των εγκαταστάσεων, εις δε τα ποσοστά της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης περιλαμβάνεται και η υποχρέωσις αύτη.

7. "Σε περίπτωση έργων που απαιτούν υπολογισμούς σε δυναμικές ενέργειες, όπως αντισεισμικών και άλλων αναλόγων, η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης που προκύπτει από τον πίνακα 2 του άρθρ. 83 προσαυξάνεται κατά 80%".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το μέσα σε "" πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 του άρθρ.μόνου του Π.Δ.152/ 30 Απρ.-1 Ιουν.1987 (ΦΕΚ Α'80).Σύμφωνα δε με την παρ. 2 άρθρου μόνου του αυτού ως άνω Π.Δ/τος η παραπάνω παρ. εφαρμόζεται στις μελέτες που θα ανατεθούν μετά την έναρξη της ισχύος του.

Εάν απαιτείται εκ του αντισεισμικού κανονισμού αντισεισμικός έλεγχος έργου Ι και ΙΙ κατηγορίας ή απαιτείται υπολογισμός εις δυναμικάς ενεργείας, η μελέτη φερούσης κατασκευής υπάγεται εις την ΙΙΙ κατηγορίαν. Εις την κατά την παρούσαν παράγραφον προσαύξησιν δεν περιλαμβάνεται το ποσόν των αμοιβών το αντιστοιχούν εις την σύνταξιν των τευχών δημοπρατήσεως.

8. Η αμοιβή δια την μελέτην συγκροτήματος κτιρίων υπολογίζεται θεωρουμένου ότι έκαστον των κτιρίων του συγκροτήματος αποτελεί ανεξάρτητον μονάδα.

9. Εις περίπτωσιν αναθέσεως μελέτης ενός και του αυτού έργου κατά τμήματα αυτής εις περισσοτέρους του ενός Μελετητάς μη συνεταιρισμένους ή μη αποτελούντας κοινοπραξίαν, η αμοιβή εκάστου υπολογίζεται ιδιαιτέρως δια το τμήμα της μελέτης το οποίον εξεπόνησε.

10. Εις περίπτωσιν αναθέσεως εις τον αυτόν Μελετητήν περισσοτέρων της μιας επί μέρους μελετών, αφορωσών εις εν και το αυτό έργον, η αμοιβή δι' εκάστην μελέτην υπολογίζεται ιδιαιτέρως ως εάν είχον ανατεθή εις διαφόρους Μελετητάς.

11. Εάν το αυτό έργον υπάγεται, ως προς τας επί μέρους μελέτας αυτού, εις διαφόρους κατηγορίας, η αμοιβή του Μελετητού υπολογίζεται ιδιαιτέρως επί τη βάσει της καθοριζομένης αναλόγως της κατηγορίας εις ην ανήκει εκάστη των επί μέρους μελετών.

12. Οιασδήποτε τροποποίησις επερχομένη εις την μελέτην μετά την έγκρισιν αυτής συναπάγεται πρόσθετον αποζημίωσιν ίσην προς την αμοιβήν την εξαγομένην εκ του αντιστοίχου πίνακος αμοιβών, αλλά μόνον δια την δαπάνην του τροποποιουμένου τμήματος, ασχέτως αρχικού προϋπολογισμού.

13. Δια πάσαν πρόσθετον απασχόλησιν του Μελετητού μη περιλαμβανομένην εις τας υποχρεώσεις της μελέτης κατά της προδιαγραφάς ή εις ετέρας διατάξεις αμοιβών, ο Μελετητής διακιούται ιδιαιτέρας αποζημιώσεως.

14. Εν περιπτώσει, τη εντολή του Εργοδότου τροποποιήσεως, της μελέτης κατά την διάρκειαν εκπονήσεως αυτής με συνέπειαν επάυξησιν της εργασίας χωρίς όμως να προκληθή ανάλογος αύξησις του προϋπολογισμού, η νέα εργασία αμείβεται ιδιαιτέρως προστιθεμένου του προϋπολογισμού ταύτης εις τον συνολικόν προϋπολογισμόν του έργου.

"15. Η αμοιβή μελέτης εγκαταστάσεων κτιριακού έργου όπως προσδιορίζεται βάσει του άρθρ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για κτιριακά έργα των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η αμοιβή μελέτης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες άνω των ΙΙΙ και η οποία προσδιορίζεται ομοίως ως ανωτέρω προσαυξάνεται κατά 20%".

"16. Η προκαταρκτική μελέτη κτιριακών έργων, αποτελεί ιδιαίτερο στάδιο και η αμοιβή της είναι ίση με ποσοστό 15% της ολικής αμοιβής της αντίστοιχης μελέτης".

***  Οι παρ. 15 και 16 προστέθηκαν από τις παρ. 3 και 4 του άρθρ. 42 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).


Αμοιβαί μελετών πολλαπλής εφαρμογής
Αρθρο 84.

1. Τα ποσοστά της αμοιβής νοούνται δια μίαν εφαρμογήν της μελέτης. Εν περιπτώσει επαναλήψεως εφαρμογής της αυτής μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται δι' εκάστην επανάληψιν εις ποσοστόν επί της πλήρους αμοιβής ως κάτωθι:
1η Εφαρμογή 100/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης
2α Εφαρμογή 50/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης
3η Εφαρμογή 30/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης
4η Εφαρμογή 20/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης
5η Εφαρμογή και αι πέρα αυτής τοιαύται 10/100 της αμοιβής της πλήρους μελέτης δι' εκάστην τούτων.

2. Εν περιπτώσει μελετών αναφερομένων εις τύπους οικοδομών οιασδήποτε χρήσεως, κατασκευαζομένων βάσει της αυτής μελέτης εν σειρά δια οιασδήποτε μεθόδου, πλην προκατασκευής εις οιανδήποτε θέσιν, τα ποσοστά της αμοιβής της επαναλήψεως υπολογίζονται ως ακολούθως:
α) Δια την 1ην και μέχρι της 4ης εφαρμογής της μελέτης ισχύουν τα αντίστοιχα ποσοστά της προηγουμένης παραγράφου, καταβαλλομένης όμως της προκυπτούσης βάσει αυτών συνολικής αμοιβής μετά την έγκρισιν της οριστικής μελέτης.
β) Δια την 5ην και μέχρι 1.500 εφαρμογών της μελέτης ισχύουν τα ποσοστά της 5ης εφαρμογής της μελέτης της προηγουμένης παραγράφου.
γ) Δι' εκάστην πέρα των χιλίων πεντακοσίων και μέχρι τριών χιλιάδων εφαρμογών καταβάλλεται εις τους δικαιούχους ποσοστόν 0,5% επί της δαπάνης εκάστου κτίσματος κατοικίας ή οικοδομής άλλης χρήσεως. Δια τας πέραν των τριών χιλιάδων εφαρμογάς των μελετών ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται.


Αμοιβή μελετητών εκτός έδρας
Αρθρο 85.

"1. Για αμοιβή μελέτης που βρίσκεται εκτός της πόλης της έδρας του Γραφείου του Μελετητή και απέχει πλέον των 40 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης αυτής, το ποσό της αμοιβής αυξάνεται κατά το ποσόν Α, όπως ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

Α = 2000 . λ + 0,05Α

όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρ. 4 του παρόντος και Α η αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρ. 83 του παρόντος".

  ***Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 43 του Π.Δ. 515 /4-5 Οκτ.1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Θεωρείται ότι το έργον ευρίσκεται εκτός της έδρας του Γραφείου του Μελετητού, εάν απέχη πλέον των 75 χιλιομέτρων από του κέντρου της πόλεως, εις ην η έδρα του Μελετητού.

3. Τα ως άνω ποσοστά προσαυξήσεως αμοιβής δεν καταβάλλονται εις τας μελέτας πολλαπλής εφαρμογής.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Περιλαμβανόμεναι εις την αμοιβήν μελέτης δαπάναι
Αρθρο 86.

1. Εις την, κατά τας προηγουμένας διατάξεις, καθοριζομένην αμοιβήν μελέτης, περιλαμβάνεται πάσα δαπάνη του Μελετητού απαιτουμένη δια την εντός ή εκτός της έδρας αυτού, εκπόνησιν της μελέτης συμφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς μελετών.

2. Δεν περιλαμβάνονται εις την κατά τα ανωτέρω αμοιβήν της μελέτης αι δαπάναι και η αμοιβή δια τας κάτωθι εργασίας ή επί μέρους μελέτας:
α) Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, αίτινες αμείβονται ιδιαιτέρως κατά τας οικείας διατάξεις αμοιβής.
β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητος, και η τοιαύτη της προκαταρκτικής περί ης αι οικείαι προδιαγραφαί.
γ) Αι γεωλογικαί χαρτογραφήσεις και η σύνταξις γεωλογικών εκθέσεων πάσης μορφής ή εκτάσεως ως και η εκτέλεσις πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών.
δ) Αι γεωτεχνικαί εκθέσεις ως και αι συναφείς ερευνητικαί και εργαστηριακαί εργασίαι και η αξιολόγησις των εκ τούτων συμπερασμάτων.
ε) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικαί εργασίαι, έρευναι και μελέται.
στ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και αμοιβαί, αι απαιτούμεναι δια την έκδοσιν γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, μετακαλουμένων υπό του Μελετητού τη εντολή του Εργοδότου.
ζ) Αι εργασίαι αποτυπώσεως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
η) Αι εργασίαι κατασκευής προπλασμάτων.
θ) Τα σχέδια μηχανημάτων και συσκευών διατιθεμένων ως αυτουσίων μονάδων εις το εμπόριον.
ι) Αι δαπάναι δια την υποβολήν περισσοτέρων γράφων της μελέτης ως και αι δαπάναι δια την τυχόν εμφάνισιν αυτής εντύπου υπό οιανδήποτε μορφήν της εντολή του Εργοδότου.
ια) Αι πάσης φύσεως δαπάναι τυχόν μεταφράσεων της μελέτης.
"ιβ) Η αμοιβή μελετών έργων υποδομής και περιβάλλοντος χώρου και γενικώς οι αμοιβές μελετών που αμείβονται με άλλες διατάξεις αμοιβών".
ιγ) Η αμοιβή δια την σύνταξιν των τευχών δημοπρατήσεως περί ης το άρθρ. 100 του παρόντος.

  ***  Το εδάφ. ιβ" αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 44 του Π.Δ. 515 /4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

3. Η αμοιβή δια την υποβολήν περισσοτέρων των υπό των προδιαγραφών προβλεπομένων αντιγράφων μελέτης ορίζεται εις το διπλάσιον του βάσει παραστατικών στοιχείων πληρωμής κόστους αυτών.


Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια
Αρθρο 87.

1. Εάν ανατεθή εις τον μελετητήν η εκπόνησις μόνον του πρώτου σταδίου της μελέτης, ήτοι της προμελέτης, η αντίστοιχος αμοιβή προσαυξάνεται κατά 40%. Εάν ήθελε ζητηθή η μελέτη ετέρου προσχεδίου με το αυτό θέμα η αμοιβή αυτού δεν προσαυξάνεται.

2. Εάν ανατεθή εις τον Μελετητήν η εκπόνησις μόνον των δύο πρώτων σταδίων της μελέτης ήτοι της προμελέτης και της οριστικής μελέτης, αι αντίστοιχοι αμοιβαί προσαυξάνονται κατά 25%.

3. Εις ην περίπτωσιν το προηγούμενον ή προηγούμενα στάδια της μελέτης εξεπονήθησαν παρ' άλλου Μελετητού ή παρέχονται παρά του εργοδότου εις τον μελετητήν πλήρη στοιχεία των προηγουμένων σταδίων, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτος συνέχισις της εκπονήσεως της μελέτης, η συνολική αμοιβή των μελετωμένων σταδίων μελέτης αυξάνεται κατά 20%.

4. Εις ην περίπτωσιν η μελέτη υποβάλλεται πλήρης εις εν και τελικόν στάδιον άνευ παροχής εις τον μελετητήν των προβλεπομένων πλήρων μελετών των προγενεστέρων σταδίων, τότε καταβάλλεται εις τον Μελετητήν πλήρης η υπό του παρόντος προβλεπομένη αμοιβή.


Αμοιβή προσθηκών, επεκτάσεων επισκευών - διαρρυθμίσεων
Αρθρο 88.

"1. Η αμοιβή εκάστης μελέτης κτιριακού έργου (Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγκαταστάσεων", που αφορά προσθήκη, επέκταση ή επισκευή σε υφιστάμενο κτιριακό έργο, προσαυξάνεται κατά 30%. Ομοίως η αμοιβή εκάστης μελέτης που αφορά διαρρύθμιση ή μεταρρύθμιση υφισταμένου κτιριακού έργου, προσαυξάνεται κατά 50%.

2. Η μελέτη αποτύπωσης υπαρχόντων κτιρίων που δεν είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία ή διατηρητέα, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρούμενο ως νέο".

***  Το άρθρ. 88 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρ. 45 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).


Αμοιβή δια τον έλεγχον μελέτης
Αρθρο 89.

Η αμοιβή δια μεν το έλεγχον εκπονηθείσης μελέτης ανέρχεται εις ποσοστόν 15% της αντιστοίχου αμοιβής της μελέτης, δια δε την παρακολούθησιν και τον έλεγχον της μελέτης ανέρχεται εις ποσοστόν 20% της αμοιβής αυτής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Αμοιβαί Επιβλέψεως Κτιριακών Εργων

Αντικείμενον
Αρθρο 90.

Αι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν του ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την επίβλεψιν και επιμετρήσεις των Κτιριακών Εργων.


Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως
Αρθρο 91.

1. Εις την αμοιβήν επιβλέψεως περιλαμβάνεται αποζημίωσις δια την απασχόλησιν και πάσα κατά τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την υπεύθυνον παρακολούθησιν των εκτελουμένων έργων, την χορήγησιν πλήρων και λεπτομερών οδηγιών εις τον κατασκευαστήν του έργου δια την κατά τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμην και τους κανόνας της τέχνης έντεχνον,    εμπρόθεσμον, και οικονομικήν εκτέλεσιν των εργασιών, την μέριμναν δια την συμμόρφωσιν του αναδόχου προς τας συμβατικάς του υποχρεώσεις και την περιφρούρησιν των συμφερόντων του Εργοδότου, την εργασίαν μικροτροποιποιήσεων της αρχικής μελέτης, την σύνταξιν λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, την έγκαιρον σύνταξιν των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, την ζύγισιν και παραλαβήν υλικών, την φροντίδα λήψεως απαιτουμένων δοκιμίων, τας μερικάς και την τελικήν επιμέτρησιν, την εισήγησιν επί αιτήσεως παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την εμπρόθεσμον απάντησιν και αντίκρουσιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του αναδόχου του έργου, την παράστασιν και την παραλαβήν των εργασιών και τον δέοντα χειρισμόν και απάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής ως και την εις τα δικαστήρια παράστασιν επί προσφυγών του αναδόχου, εάν ήθελε δοθή προς τούτο εντολή υπό του    Εργοδότου, καταβαλλομένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ιδιαιτέρας αμοιβής κατά το άρθρ. 102 του παρόντος.

2. Δεν περιλαμβάνεται εις την αμοιβήν επιβλέψεως:

α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και εκτελέσεως πάσης φύσεως δοκιμών βαρύνουσαι αναλόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον ανάδοχον του έργου ή τον Εργοδότην.

β) Η αμοιβή δια την σύνταξιν μελέτης τροποποιήσεως της αρχικής μελέτης είτε εν όλω είτε κατά μέρος αυτής. Εάν δοθή παρά του Εργοδότου τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αμοιβή εις τον επιβλέποντα δια την σύνταξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζομένη κατά τας οικείας διατάξεις.

γ) Η αμοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένη ιδιαιτέρως, κατά τα ανωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα.


Καθορισμός αμοιβής επιβλέψεως
Αρθρο 92.

"1. Η αμοιβή επίβλεψης κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών, φέρουσας κατασκευής και εγκαταστάσεων), χωρίς τη σύνταξη επιμέτρησης, ορίζεται σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών, με βάση το γενικό τύπο του άρθρ. 2.

Οι συντλεστές κ και μ έχουν τις παρακάτω τιμές για κάθε κατηγορία:

Για έργα κατηγορίας Ι             κ = 1,10  μ = 20,00
Για έργα κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ    κ = 1,30  μ = 25,00
Για έργα κατηγορίας IV            κ = 2,00  μ = 28,00
Για έργα κατηγορίας V             κ = 1,50  μ = 38,00

2. Η αμοιβή επίβλεψης Εγκαταστάσεων κτιριακών έργων όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της ανωτέρω παρ. 1 ισχύει για κτιριακά έργα των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η αμοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες IV και άνω, και η οποία υπολογίζεται βάσει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά 20%.

***  Το άρθρ. 92 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 46 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).


Καθορισμός αμοιβής επιμετρήσεως
Αρθρο 93.

Η αμοιβή της επιμετρήσεως κτιριακού έργου ορίζεται εις ποσοστόν 40% της κατά το προηγούμενον άρθρον αμοιβής επιβλέψεως.


Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδος
Αρθρο 94.

1. Εις την, κατά τα ανωτέρω, αμοιβήν επιβλέψεως και επιμετρήσεως δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του επιβλέποντος δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένη επιπροσθέτως.

2. Δια την σύνταξιν πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδος συνοδευομένων υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίου δια τας νέας εργασίας ορίζεται ποσοστόν 0,50% επί της συνολικής αξίας των, δια νέων τιμών μονάδος, προβλεπομένων δια του συγκριτικού πίνακος εργασιών, μετά προσθήκην του ποσοστού οφέλους εργολάβου και αφαίρεσιν της τυχόν εκπτώσεως της δημοπρασίας.


Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως
Αρθρο 95.

1. Η κατά τα ανωτέρω άρθρ. 92 και 94 αμοιβή επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν εκτελέσεως των έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια γενικού εργολάβου και δια τιμών μονάδος των επί μέρους εργασιών και υπό την προϋπόθεσιν ότι ο Εργοδότης δεν διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών υπό τας τεχνικάς οδηγίας και την εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.

2. Εις ην περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, με επικεφαλής διπλωματούχον μηχανικόν, δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών υπό τας τεχνικάς μόνον οδηγίας του επιβλέποντος, εις τον τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως αμοιβή το 70% της κατά τα ανωτέρω οριζομένης κατά περίπτωσιν νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.

3. Εάν το έργον δεν εκτελείται δια τιμών μονάδων των επί μέρους εργασιών αλλά με κατ'αποκοπήν προσφοράν δι' ολόκληρον το έργον, εις τον επιβλέποντα καταβάλλεται ποσοστόν 20% επί πλέον της κατά το άρθρ. 92 αμοιβής επιβλέψεως, εάν δε τούτο εκτελήται κατά μικτόν σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανάλογος του τρόπου εκτελέσεως των επί μέρους τμημάτων του έργου και της αξίας αυτών, εφ' ης εφαρμόζονται τα, κατά περίπτωσιν, οικεία ποσοστά.

4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας του επιβλέποντος και πέραν των 75 χλμ. απ' αυτής, η αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του επιβλέποντος.
α) Δι' απόστασιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρι 150 χλμ. κατά ποσοστόν 25%.
β) Δι' απόστασιν πέραν των 150 χλμ. κατά ποσοστόν 50%.

5. Εις περίπτωσιν συγχρόνου εκτελέσεως έργου ουχί δια γενικού εργολάβου, αλλά δια μερικών, κατ' είδος εργασιών, εργολάγων, η αμοιβή επιβλέψεως διπλασιάζεται, εις περίπτωσιν δε εκτελέσεως έργου ή τμήματος αυτού ή και εργασιών τινών απολογιστικώς δι' αυτεπιστασίας (άνευ εργολάβου), η αμοιβή δια το ούτως εκτελεσθέν έργον τετραπλασιάζεται.

6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δι' εργολάβου κατ' αυτοτελή τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται κεχωρισμένως δι' έκαστον αυτοτελές ως άνω τμήμα.

7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών, η αμοιβή επιβλέψεως δύναται να αυξηθή μέχρι του πενταπλασίου, του χαρακτηρισμού του επικινδύνου και του καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της αμοιβής προσδιοριζομένων δι' αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου.

8. Εις περίπτωσιν συνδρομής μιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του παρόντος άρθρου κατά την επίβλεψιν έργου τινός, το τελικώς προκύπτον συνολικόν ποσοστόν αμοιβής επιβλέψεως επί της αξίας του έργου δεν δύναται να είναι, εν πάση περιπτώσει, μείζον του 10% όταν συντρέχη μία περίπτωσις και του 15% όταν συντρέχουν περισσότεραι της μιας.

9. Εις περίπτωσιν έργων υπολογισθέντων εις δυναμικάς ενεργείας, ως αντισεισμικών και άλλων αναλόγων, η αμοιβή επιβλέψεως δεν προσαυξάνεται.

10. Αι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του άρθρ. 83 και τα άρθρ. 82 και 88 του παρόντος δια τας μελέτας ισχύουν αναλόγως, και δια τας περιπτώσεις των επιβλέψεων.


Ιδρυσις Γραφείου Επιβλέψεως
Αρθρο 96.

Εις περίπτωσιν καθ' ην απαιτείται η ίδρυσις ειδικού γραφείου εις τον τόπον του έργου δια την παρακολούθησιν αυτού, λόγω αναπτύξεως εις μεγάλην έκτασιν ή παρουσιαζομένων δυσχερειών, αι δαπάναι ιδρύσεως και εγκαταστάσεως του γραφείου, ως και επανδρώσεως αυτού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνουν τον Εργοδότην. Η σύνθεσις εις προσωπικόν του Γραφείου τούτου εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.


Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως
Αρθρο 97.

1. Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τμηματικώς και αναλόγως της προόδου του έργου, υπολογιζομένη επί των εκάστοτε τμηματικών λογαριασμών πληρωμής της αξίας τούτου συντασσομένων βάσει κανονικών επιμετρήσεων.

2. Δια τα έργα του Δημοσίου και Οργανισμών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της αμοιβής επιβλέψεως παρακρατείται ποσοστόν 20% αυτής, αποδιδόμενον εις τον επιβλέποντα κατά ποσοστόν μέχρι 10% του συνόλου της αμοιβής άμα τη θεωρήσει της τελικής επιμετρήσεως, κατά 5% άμα τη εγκρίσει του πρωτοκόλου προσωρινής    παραλαβής και κατά το υπόλοιπον 5% άμα τη συντελέσει της οριστικής παραλαβής.

3. Δια τα έργα του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εάν η επίβλεψις διακοπή υπαιτιότητι του επιβλέποντος εις οιονδήποτε στάδιον της επιβλέψεως, η ως άνω κράτησις 20% επί της αμοιβής της επιβλέψεως, εκπίπτεται υπέρ του Εργοδότου, προς κάλυψιν των ηυξημένων δαπανών τούτου λόγω της νέας επιβλέψεως.

4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του Εργοδότου εις τον επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των 60 ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής εις τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις καταβολήν του νομίμου τόκου κατόπιν οχλήσεως παρά του δικαιούχου.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμή αυτής
Αρθρο 98.

"1. Για τον έλεγχο της οριστικής επιμέτρησης και την προσωρινή παραλαβή οιωνδήποτε κτιριακών έργων των οποίων η μελέτη αμείβεται κατά τις διατάξεις του τμήματος Ε' του παρόντος, το ελάχιστο ποσό Α1 της οφειλόμενης αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εργοδότη, ορίζεται ως ακολούθως:

Α1 = 4000 . λ + 0,20Α

  όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρ. 4 του παρόντος και Α η αμοιβή της μελέτης βάσει του άρθρ. 83".

  ***  Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρ. 47 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

2. Η, κατά τα ανωτέρω αμοιβή παραλαβής έργων καλύπτει πάσαν εργασίαν και δαπάνην των μελών της επιτροπής παραλαβής δια την διενέργειαν αυτής, προκαταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ, άμα τη κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, προς κάλυψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.

3. Εάν το παραλαμβανόμενον έργον κείται εκτός της Επικρατείας, κανονίζεται επί πλέον αποζημίωσις βάσει ιδιαιτέρας συμφωνίας.

4. Εάν δια την παραλαβήν του έργου απαιτείται εργατοτεχνικόν προσωπικόν ή λήψις και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακαί εξετάσεις και λοιπά, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον Εργοδότην.

5. Η αμοιβή δια την οριστικήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν 25% της αμοιβής της προσωρινής τοιαύτης. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως της προσωρινής και οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνον της προσωρινής τοιαύτης.

6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την παραλαβήν του έργου δέον να διενεργηθή εντός 30 ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής. Εις περίπτωσιν μη υποβολής τοιούτου πίνακος, η εκκαθάρισις πραγματοποιείται οίκοθεν παρά του Εργοδότου εντός 60 ημερών από της υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Πέραν των προθεσμιών τούτων καταβάλλεται δια το    οφειλόμενον ποσόν αμοιβής ο νόμιμος τόκος, κατόπιν οχλήσεως του δικαιούχου.Αμοιβή εκτιμήσεως έργων
Αρθρο 99.

"1. Για την εκτίμηση ακινήτων και κτιριακών γενικά έργων και εφόσον η εκτίμηση δεν συνοδεύεται από διαγράμματα, η αμοιβή για κάθε εκτιμητή ορίζεται από τον τύπο.

  Α1 = 4000 . λ + 0,10Α

  όπου Α1 η αμοιβή εκτίμησης, λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρ. 4 του παρόντος και Α η αμοιβή της μελέτης, του κτιρίου θεωρουμένου ως νέου βάσει του άρθρ. 88 όπως τροποποιείται".

  ***  Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρ. 48 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

2. Τα τυχόν συνοδεύοντα τας εκθέσεις εκτιμήσεως διαγράμματα και αι προς σύνταξιν αυτών εργασίαι αμείβονται ιδιαιτέρως βάσει των υπό των οικείων άρθρων του παρόντος και ετέρων διατάξεων καθοριζομένων δι' εκάστην περίπτωσιν αμοιβών. Δια την σύνταξιν των διαγραμμάτων αυτών κλπ. δεν απαιτείται ιδιαιτέρα εντολή, εφ' όσον τα τυχόν προσκομιζόμενα στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα υπό Διπλωματούχου Μηχανικού ή θεωρούνται ανεπαρκή υπό του εκτιμητού.

3. Αι συντασσόμεναι εκθέσεις εκτιμήσεως, διαγράμματα κλπ., παραμένουν ιδιοκτησίαι του συντάσσοντος, υποχρεουμένου όπως παραδώσει εις τον εντολέα, μέχρι 3 το πού αντιγράφων, παν επί πλέον δε αιτούμενον αντίγραφον αμείβεται ιδιαιτέρως δια του διπλασίου του κόστους αυτού με ελάχιστον όριον αμοιβής διακοσίας πεντήκοντα δραχμάς.

4. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών αποσκοπουσών εις την έρευναν ή διακρίβωσιν και άλλων πέραν ή ασχέτως της αξίας ζητημάτων, οπότε το επί πλέον της ως άνω καθοριζομένης αμοιβής μέρος καθορίζεται ελευθέρως αναλόγως των ειδικών συνθηκών εκάστης περιπτώσεως.ΤΜΗΜΑ ΣΤ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κλπ. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

Αρθρο 100.

"1. Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων καθορίζεται με βάση το γενικό τύπο του άρθρ. 2 με συντελεστές

                κ = 0,5    μ = 10,0

2. Η κατά τα ανωτέρω αμοιβή κατανέμεται κατά τεύχη ως εξής:

Για την Τεχνική Περιγραφή               5%
Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές          35%
Για την ανάλυση Τιμών                  25%
Για το Τιμολόγιο Μελέτης               13%
Για το Τιμολόγιο Προσφοράς              1%
Για τις Συγγραφές Υποχρεώσεων          10%
Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης           5%
Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς         1%
Για την Διακήρυξη Δημοπρασίας           5%

***  Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 49 του Π.Δ. 515/4-5 0κτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

3. Προκειμένου περί μελετών οδών και τεχνικών έργων εις περίπτωσιν συντάξεως ενιαίων τευχών δημοπρατήσεως οδού και τεχνικών έργων τα ως άνω ποσοστά αμοιβής των τευχών τούτων υπολογίζονται επί του αθροιστικού προϋπολογισμού οδού και τεχνικών έργων.

"4. Προκειμένου περί μελετών κτιριακών έργων η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται χωριστά ανά προϋπολογισμό της αντίστοιχης μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγκαταστάσεων, εκάστη μελέτη υποδομής του οικοπέδου, μελέτη διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου) έστω    και εάν πρόκειται περί του αυτού Μελετητή".

***  Η παρ. 4 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 49 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).

"5. Για τις μελέτες στις οποίες δεν έχει συνταχθεί στάδιο οριστικής μελέτης, ή για τις μελέτες που τα τεύχη δημοπράτησης εκπονούνται με βάση προγενέστερο στάδιο από το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση από τις διατάξεις του παρόντος, τελικό στάδιο της μελέτης, η αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης προσαυξάνεται κατά 50% από εκείνη που    προκύπτει με την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου".

***  Η παρ. 5 προστέθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρ. 49 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α' 219).


Αμοιβή αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών
Αρθρο 101.

"1. Για τον προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών καταβάλλεται στον Μελετητή του έργου, στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες αυτές, αμοιβή που υπολογίζεται σε ποσοστό γ επί τοις εκατό, πάνω στην αμοιβή των ερευνητικών αυτών εργασιών. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ερευνητικών εργασιών και    βαρύνει τον εργοδότη.

2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό ορίζεται με τον τύπο

                    10
     10 = -------------------
            ρίζα      Α
                  ----------
                    1000.λ

      όπου Α είναι η αμοιβή του μελετητή, κάθε κατηγορίας ερευνητικών εργασιών και λ ο συντελεστής της παρ. 2 του άρθρ. 4 του παρόντος".

***  Το άρθρ. 101 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 50 του Π.Δ. 515 /4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).


Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως
Αρθρο 102.

1. Εάν εις Μελετητήν ανατεθή σύνταξις μελέτης ή εκτέλεσις εργασίας αναγομένης εις τοπογραφικάς εργασίας ή συγκοινωνιακά, υδραυλικά ή κτιριακά έργα, μη περιλαμβανομένης δε ις τας εν τω παρόντι αναφερομένης και εις η αμοιβή δεν συμφωνείται κατ' αποκοπήν, αύτη ορίζεται αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως, του χρόνου τούτου λογιζομένου εις ακεραίας ημέρας από της ημέρας αφίξεως μέχρι της ημέρας αναχωρήσεως, ως κάτωθι:

α) Δι' επιστήμονα εικοσαετούς και άνω πείρας, ημερησίως δύο χιλιάδες δρχ. (2.000)
β) Δι' επιστήμονας υπερδεκαετούς και μέχρις εικοσαετούς πείρας, ημερησίως χίλιαι πεντακόσιαι δραχμαί (1.500)
γ) Δι' επιστήμονας μικροτέρας της δεκαετούς πείρας, ημερησίως χίλιαι δρχ.  (1.000)
δ) Αι αποζημιώσεις της παρούσης παραγράφου νοούνται δι' απασχόλησιν πλειόνων της μιας ημερών, ή, εις περίπτωσιν μιας μόνον ημέρας, δι' απασχόλησιν 5 τουλάχιστον ωρών. Δι' απασχόλησιν ελάσσοντα των 5 ωρών, η ωριαία αποζημίωσις ορίζεται ίση προς το 0,20 των ως άνω αναφερομένων ημερησίων αποζημιώσεων, με ελάχιστην αμοιβήν πάντως ουχί μικροτέραν των 500 δραχμών.

Τα ανωτέρω ποσά πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστήν λ της παρ. 2 του άρθρ. 4 του παρόντος.

2. Η ανωτέρω αμοιβή του Μελετητού προσαυξάνεται, προκειμένου περί μεταβάσεως αυτού εκτός έδρας μετά διανυκτερεύσεως και δι' όσας ημέρας διενυκτέρευσαν εκτός έδρας, κατά 20% εντός της Επικρατείας και κατά 30% δια το εξωτερικόν.

3. Επί πλέον της ανωτέρω αμοιβής, καταβάλλονται εις τον Μελετητήν και αι δαπάναι κινήσεως αυτού, προσηυξημένα κατά ποσοστόν 20% δι' ενδιαμένους δαπάνας. Εις περίπτωσιν κινήσεως του Μελετητού δι' ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, καταβάλλονται εις τούτον αι δαπάναι κινήσεως, υπολογιζόμεναι με χιλιομετρικήν αποζημίωσιν ίσην προς τα 2/3 της εκάστοτε ισχυούσης τοιαύτης δι' επιβατηκά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, άνευ της ως άνω προσαυξήσεως δι' ενδιαμέσους δαπάνας. Εις περίπτωσιν κινήσεως δια μεταφορικού μέσου του Εργοδότου, ουδεμία    αποζημίωσις κινήσεως καταβέλλεται.


Αμοιβή Γενικού Μελετητή
Αρθρο 103.

"1. Αν κατά την εκπόνηση μελετών απαιτηθεί η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών που δεν έχουν προβλεφθεί στην σύμβαση και η εκτέλεση αυτών των συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών ανατεθεί στον αρχικό Μελετητή κατά τις διατάξεις του άρθρ. 16 του Νομ. 716/77, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα αυτά πτυχία, τότε καταβάλλεται στον ανάδοχο μελετητή επιπρόσθετη αμοιβή από αυτήν που αντιστοιχεί στις συμπληρωματικές εργασίες ή μελέτες.
Η επιπρόσθετη αυτή αμοιβή καταβάλλεται για τον προγραμματισμό, παρακολούθηση και ένταξη των επιμέρους αυτών εργασιών, ή μελετών στο αρχικό αντικείμενο και ορίζεται σε ποσοστό γ επί τοις εκατό της αμοιβής των συμπληρωματικών αυτών εργασιών ή μελετών. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά για κάθε συμπληρωματική εργασία ή μελέτη και βαρύνει τον Εργοδότη.

2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό ορίζεται με τον τύπο:


                          40
        γ = 10  + ----------------
                       ______
                    3 /  Α
                   \ /  -----
                    \  1000.λ
όπου
Α: είναι η συνολική αμοιβή του κάθε ειδικού μελετητή σε δραχ. και
λ: ο συντελεστής του άρθρ. 4 του παρόντος".
 
***  Το άρθρ. 103 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 51 του Π.Δ. 515/ 4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).Πληρωμή αμοιβής μελέτης
Αρθρο 104.

"1. Η αμοιβή μελέτης καταβάλλεται τμηματικά και με την έγκριση του οικείου σταδίου της μελέτης. Ο λογαριασμός για την πληρωμή της αμοιβής του μελετητή συντάσσεται από τον μελετητή και υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία τον ελέγχει, τον διορθώνει όταν απαιτείται και τον εγκρίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του".

***  Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρ. 52 του Π.Δ.515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

2. Δια τα ιδιωτικά έργα, η πλήρης αμοιβή της μελέτης δέον να κατατίθεται, κατά τας κειμένας διατάξεις προς της υποβολής της συνταχθείσης μελέτης προς έγκρισιν ή έκδοσιν της τυχόν απαιτουμένης αδείας.

"3. Η πληρωμή εγκριθέντος κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λογαριασμού πρέπει να συντελείται εντός διμήνου από της εγκρίσεώς του, μετά την πάροδο του οποίου καταβάλλεται αυτοδίκαια ο τόκος υπερημαρίας που ισχύει για τις οφειλές γενικά του Δημοσίου".
***Η παρ. 3 αριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ. 52 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

"4. Για όλες τις περιπτώσεις μελετών, πλην εκείνων των ιδιωτικών έργων για τα οποία η καταβολή της αμοιβής ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η αμοιβή της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά κατά στάδια ως εξής:
α) Με την έναρξη εκπόνησης κάθε σταδίου της μελέτης καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ποσοστό 15% της αμοιβής που αντιστοιχεί στην αμοιβή της μελέτης.
β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει την κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλυτέρου του 50% του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επί πλέον ποσοστό 20% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο.
γ) Με την υποβολή της εκπονηθείσας μελέτης κάθε σταδίου και πριν από την έγκριση της επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστοές των προηγουμένων περιπτ. α και β και καταβάλλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επαρκείας της μελέτης, επιπλέον ποσοστό 35% της αμοιβής του σταδίου, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.
δ) Εάν τυχόν η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά παρέλευση 2 μηνών από της υποβολής της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας της μελέτης επιπλέον ποσοστό 10% χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.
ε) Μετά την έγκριση κάθε σταδίου καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής αυτού. Ειδικότερα και προκειμένου για το τελευταίο στάδιο μελέτης παρακτρατείται ποσοστό 5% της αμοιβής του τελευταίου αυτού σταδίου, το οποίο καταβάλλεται μετά την παραλαβή της μελέτης.
στ) Στις περιπτώσεις που στάδιο μελέτης περιλαμβάνει και εργασίες υπαίθρου, εφαρμόζονται μερικότερα και για τις εργασίες υπαίθρου οι διατάξεις των παραπάνω εδαφ. β, γ και δ της παραγράφου αυτής. Η εργασία υπαίθρου θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το 50% της αμοιβής του αντιστοίχου σταδίου της μελέτης, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.
ζ) Το ποσοστά 15% και 20% των παραπάνω εδάφ. α και β υπολογίζονται με βάση τη συμβατική αμοιβή κάθε μελέτης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρ. 11 του Νομ. 716/77 ή για τις περιπτώσεις που δεν έχει προσδιορισθεί αυτή η συμβατική αμοιβή, με βάση τις προεκτιμώμενες στην οικεία σύμβαση και σε συγκριτικές πίνακες αμοιβές για το υπόψη στάδιο της μελέτης.
η) Οι λογαριασμοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιέχουν το σύνολο του οφειλόμενου μετά τη σύνταξη του λογαριασμού ποσού αμοιβής, αφαιρουμένων των μέχρι τότε σταδιακά καταβληθέντων από τον εργοδότη προηγουμένως ποσών αναπροσαρμοσμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρ. 2 και 3 του παρόντος".   

***  Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρ. 52 του Π.Δ. 515/4-5 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α'219).

"5. Εις περίπτωσιν σταδίου μελέτης περιλαμβάνοντος και εργασίας υπαίθρου εφαρμόζονται, μερικώτερον και επί των εργασιών υπαίθρου, αι αυταί περί τμηματικών πληρωμών περιπτ. β, γ και δ της προηγουμένης παραγράφου, της αξίας των εργασιών υπαίθρου θεωρουμένης ως αντιπροσωπευούσης το 50% της πλήρους αμοιβής του αντιστοίχου σταδίου μελέτης.

6. Αι κατά το παρόν άρθρον εγγυητικαί επιστολαί αναγράφουν το όνομα, το επώνυμον και το όνομα πατρός του υπέρ ου η εγγύησις ή προκειμένου περί Εταιρείας την επωνυμίαν αυτής, τον τίτλον της προς εκπόνησιν μελέτης εις ην αφορά η παρεχομένη εγγύησις, και τέλος το όσον της παραιτήσεως του εγγυωμένου από του δικαιώματος της διζήσεως και την αναγνώρισιν υπ' αυτού της υποχρεώσεως όπως καταθέση απροφασίστως, εντός τριών ημερών από της περί τούτου σχετικής ειδοποιήσεως του εργοδότου, το αιτούμενον μέρος ή όλον της εγγυήσεως".

***  Η παρ. 4 αντικατεστάθη ως άνω και αι παρ. 5 και 6 προστέθησαν δια του Π.Δ. 99 της 4/17 Φεβρ. 1978 (ΦΕΚ Α'20).


Τελικαί διατάξεις
Αρθρο 105.

1. Αι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν εις μελέτας προκατασκευασμένων κτιρίων.

2. Δια τας υπό εκπόνησιν, κατά την έναρξιν ισχύους του παρόντος, μελέτας δύναται τη εγκρίσει του Εργοδότου η εκπόνησις των υπολειπομένων σταδίων της μελέτης να γίνη συμφώνως προς τας προδιαγραφάς και απαιτήσεις του παρόντος εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν. Εις την περίπτωσιν ταύτην και δια τα στάδια καταβάλλονται αι υπό του παρόντος προβλεπόμεναι αμοιβαί.

3. Προκειμένου περί έργων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. αι αμοιβαί του παρόντος νοούνται ως αύται προκύπτουν κατ' εφαρμογήν των κατά την παρ. 3 του άρθρ. μόνου του Ν.Δ. 2726/1953 εκδιδομένων αποφάσεων.

4. Δια τας κατά το άρθρ. 1 του παρόντος Π.Δ/τος μελέτας, επιβλέψεις, κλπ. εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος αντί των διατάξεων του από 19/21.2.1938 Β.Δ/τος "περί αναθεωρήσεως του από 13.6.1924 Δ/τος περί καθορισμού των εις ιδιώτας μηχανικούς κλπ. αμοιβών", ως τούτο ισχύει, αίτινες διατάξεις εξακολουθούν εφαρμοζόμεναι δια τας μελέτας, επιβλέψεις κλπ. των λοιπών έργων ή περιπτώσεων.
Π.Δ. 696/74
©  2001-2010 insoft.gr